שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

פרוזבול בפני עדים ללא בית דין

מרא דאתרא בעירנו העמיד את עצמו ובית דינו לרשות הציבור. ואכן התכוננתי ללכת הערב ולעמוד בתור. 
והנה אתמול במקאווה שם אני לפעמים מתפלל מעריב, חילקו טופס מבית דין לא זוכר איזה, מוזכר שם בין היתר הרב נוסבוים. זהו טופס שיש בו הנוסח שהמלווה אומר ומקום חתימה לשני עדים ובזה יש לי פרוזבול בלי הצורך להתיצב בבית דין. קפצתי על המציאה. ושאלתי היא האם זה בסדר ופרוזבול כשר. 
מנחם מאלעד

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

זה פרוזבול כשר ומצוין.

בפרוזבול מוסר האדם את שטרותיו לבית הדין. לדעת מרן ה"בית יוסף", בית הדין בו כותבים וחותמים את הפרוזבול, צריך להיות בית דין חשוב, של תלמידי חכמים הבקיאים בהלכות, שהתקבלו על ידי רבים מבני העיר, ואילו לדעת הרמ"א מספיק בית דין של שלשה, ובלבד שיהיו אנשים כשרים, כאשר עדיף שיהיו אלו בני תורה.

גם המקפידים על כתיבת הפרוזבול בפני בית-דין חשוב, נהגו להקל שסידור הפרוזבול עצמו לא יהיה בפני בית-דין, אלא אומר בפני העדים שהוא מוסר את החוב, ושני עדים (או שלשה) חותמים שהמלוה מסר את חובותיו לבית דין חשוב, והדיינים אינם צריכים לדעת על מסירת חוב זה. כך נהג מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, בפני שלשה אנשים, כדי שגם סידור הפרוזבול יהיה בפני שלשה, הם בית דין, ושלשה אנשים אלו מאשרים שהמלוה מסר את שטרותיו לבית הדין החשוב שבאותה העיר.