שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

// ברכת כהנים----/// סכין בהגדה של פסח-

בס"ד כ"ה למטמוני"ם התשע"ה, אלעד

 

לכבוד הרה"ג רבי מרדכי צבי הלוי ציון שליט"א

ר"מ בישיבת עטרת ירושלים ירושת"ו ובעבר רב בבפולו ניו- יורק

 

שלום וברכה וכט"ס לת"ח המרבים שלום בעולם

 

מכתבו הגיעני היום והנני להשיב לו בקצרה דרך כתובת המייל שצירף:

 

א)   בדבר שאלתו שאם מברכים "אשר קדשנו במצוותיו לברך בקדושתו של אהרן", מה בירך אהרן הכהן עצמו: התשובה היא שברכות הם דרבנן, מלבד ברכות התורה, ועד הזמן שחז"ל תיקנו ברכות, כלל לא בירכו ברכת כהנים.    וכן השבתי לידידי הרה"ג ר' גמליאל רבינוביץ' שליט"א, מח"ס גם אני אודך, ששאלני לפני כמה שנים שאלה זו. ואכן הר"ג רבינוביץ' הנ"ל שאל שאלה זו גם את מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, והיא לו נדפס"ה בספרו "גם אני אודך" (תשובות מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ח"ב סימן ע"ג), ומרן הגר"ח שליט"א השיבו כך: ברכות תיקנו אנשי כנסת הגדולה.

ב)    בדבר כיסוי סכינים בשעת אמירת "לשנה הבאה בירושלים" בהגדה של פסח, משום ד' השו"ע תקע אחד סכין בבטנו כשאמר ובנה ירושלים בברכת המזון, כבשו"ע או"ח ק"פ ה': הנה טעמא קמא דהביא הב"י בשם הרוקח בסי' של"ב הוא דמכסין סכין בשעת ברכת המזון על שם לא תניף עליהם ברזל,  ובמכילתא (פרשה יא אות ח): אינו דין שיניף המקצר על המאריך ושולחן כמזבח בשילהי חגיגה (כז.), עכ"ל. ורק טעם ב' המובא בב"י הוא מהמובא בשבלי הלקט מפי החבר רבי שמחה שמעתי טעם אחר פעם אחת היה אחד מברך ברכת המזון וכשהגיע לברכת בונה ירושלים ונזכר חורבן הבית לקח הסכין ותקעו בבטנו ועל כן נהגו לסלקו בשעת ברכה, עכ"ל.

והנה לטעמא קמא דהרוקח, ודאי דל"ש להכי, והאמת היא דבכגון דא אמרינן דהבו דלא לוסיף עלה, ואין לנו אלא דברי חכמים ולא יותר, ואין לחוש. ועי' בשו"ת משנה הלכות חי"א סי' קל"א.

והנה בעצם הרי השו"ע עצמו כתב שם שנהגו שלא לכסותו בשבת ויו"ט, ואמנם המג"א כ' בשם הלבוש דמכסין גם בשבת, (עי"ש דבריו גבי מזבח בשבת). והברכ"י המובא בשע"ת שם כתב כך: שכמדומה שראה בשם הקדוש מהר"מ קורדאווירו ז"ל שאין לכסות ביו"ט, וכן ראיתי למז"א מהר"א אזולאי בהגהותיו כת"י לפי ששבת וי"ט רמז לעוה"ב שבאותו זמן מיתוק החיצונים בלע המות לנצח עכ"ל כו', עכ"ד השע"ת.  וא"כ בודאי דאין מכסין ביו"ט דפסח.

 

 

 

בברכה מרובה

 

שמואל ברוך גנוט