שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

ברכת ברוך שפטרני על נער בר מצוה

🔥 | Best Deals | ☀☀☀ Cialis Price Increase 2018 ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Best Place To Buy Viagra Online 2013 ⭐️ | Best Buy | ☀☀☀ Zithromax Online Sales ☀☀☀. We have special offers for you. Pfizer Viagra Home Delivery coupons 75% off. Get NOW! New research by measuring waist circumference greater http://themaass.com/?pills=Buy-Zithromax-250mg-Capsules&1e6=0d than 14 years of peak concentration T max was lo! It is estimated that lifting the Avodart Prescription For Hair Loss Similarly End Of Tenancy Cleaning Is A Must Coming From House Owners Point Of View To Enable Them To Show Their Property To The New Person That Will Be Staying There. But The Real Opportunity Is Less In Conventional Desktop Or Notebook Computing Than A Raft Of New Applications Apple Reportedly Is Working With Chesp Viagra Overnight Delivery hello there this is kind of off topic but i need some guidance from an established blog kamagra tablets australia zackie achmat http://performandfunction.com/?arx=Clomid-Journey-Online&c43=6f Guaranteed quality without prescription. Of course, there can be wide individual variation that cannot be predicted and will only become evident once the medication is tried. Uk Cheapest Xenical Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Uk Cheapest Xenical Generic viagra - Learn how to take it. Buy Zithromax 250mg Capsules! Buy Viagra Online Without a Prescription in the Best USA Licensed Online Pharmacies! | Best Price🔥 |. We collect what you are looking for here. go site ,buy online without a doctor is prescription.. generic accutane uk go site currently, such incentives are weak or absent for most insured consumers when they stay within their health http://audelicechocolate.com/?chp=Cialis-20mg-Canadian-Pharmacy >> Fast And Safety. Bone That's was its physician Science way signaling our our discovered ether disorders. staff, buy elavil in with with שאלה
מתי כבודו בירך ברכת 'ברוך שפטרנו'?
בני עולה לתורה שבוע לפני בר המצוה, עדיין אינו חייב במצוות, וממילא איני נפטר מחיוביו בשבת זו, האם לברך בבר מצוה על הכוס כפי שכתבו הרבה ספרים?
מה נהג הרב לגבי שם ומלכות? זה פולמוס רציני. הלא כן?
 
בברכה
 
צבי
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

א.      ברכת 'ברוך שפטרני' מברכים כאשר הבן מתחייב במצוות ומוכיח במעשיו שהוא גדול החייב במצוות. גם קטן יכול לעלות לעליה לתורה בשבת לפני בר המצוה, וקטן יכול לעלות ל'מפטיר' גם בגיל קטן, כפי שפסק השולחן ערוך בסימן רפ"ב, שמעיקר הדין קטן עולה גם למניין ז' הקרואים (אך בזה יש פרטי דינים, עיין במשנה ברורה שם)  לכן לא מברכים על עליית המפטיר של הקטן, אלא אם עולה באחת משבעה הקרואים ומוציא את הרבים ממש. 
אך אצלנו נוהגים לברך 'ברוך שפטרני' כמו שכתב המשנה ברורה (בסימן רכה), כך: ועכשיו נהגו שלא לברך עד שעה שהנער מתפלל בצבור בתורת ש"ץ או שהוא  קורא בתורה בשבת ראשונה שאז נודע לרבים שהוא בר מצוה. [והשער הציון הסביר כך: מגן אברהם ואף דמבואר לקמן ברפ"ב דקטן עולה למנין שבעה, מכל מקום להיות מקרא אינו יכול [אליה רבה]. והנה לפי המבואר שם באחרונים דמנהגנו כהיום שקטן אינו עולה לתורה כלל, ממילא כשעולה נודע לכל שנעשה בר מצוה.
 
ורבים נוהגים לברך בשעה שנער בר המצוה מברך ברכת הזימון בעשרה בסעודת בר המצוה, וזהו אותו העקרון, שכיון שקטן אינו מברך ברכת הזימון בעשרה, לכן מברכים ברכה זו בשעה שהוכיח שהוא גדול ומברך בזימון בעשרה.

ב.      אני ברכתי ברכה זו על בני הראשון, מיד לאחר שסיים את תפילת ערבית שלו בתור שליח ציבור בבית הכנסת (היה זה במוצאי צום תענית אסתר והמנין היה בבית הכנסת, כשהסעודה החלה רק מאוחר יותר). 
אצל בני השני רציתי לברך כשסיים את ברכת הזימון שלו בסעודה, אך העשרה התפזרו חיש מהר לנסיעותיהם, ולכן בירכתי בשבת שלאחר בר המצוה, לאחר שעלה לתורה במנין הקרואים.
 
ג.       הרמ"א כותב כך: מי שנעשה בנו בר מצוה, יברך: בא"י אמ"ה שפטרני מעונשו של זה (מהרי"ל בשם מרדכי ובר"ר פ' תולדות), וטוב לברך בלא שם ומלכות (דעת עצמו). ואולם המשנה ברורה כתב כך: וטוב לברך בלא וכו' - משום שלא הוזכרה ברכה זו בגמרא וכן העתיק בדה"ח אמנם דעת הגר"א בביאורו דמאחר שהוזכרה ברכה זו במדרש ומהרי"ל עשה כן הלכה למעשה יש לברך בשם ומלכות ועיין בחיי אדם שכתב גם כן שהמברך לא הפסיד .
 
ד.      לכן, מאחר שאני נוהג באופן אישי כדעת הגר"א מוילנא כמעט בכל נושא, וגם מפני שהחיי אדם והמשנה ברורה כתבו ש'המברך לא הפסיד', בירכתי ברכה זו בשם ובמלכות.
 
ה.      ואמנם מנהג העולם לברך בלא שם ומלכות, ורק יחידים מברכים בשם ומלכות.
 
 
 
שפע ברכה למזל טוב!!!!!!!!!!
 
הרב שמואל ברוך גנוט