שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

משטרה ומצלמות אבטחה בשבת

שלום להרב שמואל גנוט
 
אני עובד באבטחה ורציתי לדעת האם מותר להזמין משטרה לצורך לכידת גנבים, פושעים או מפירי סדר במהלך השבת?
עוד רציתי לדעת האם מותר לעמוד ליד מצלמות אבטחה בשבת
 
גיא.
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
לגיא היקר
 
שלום וברכה
 
אני מצרף לך, כתגובה, מאמר קצר שפירסמתי בענין בבטאון באלעד:
 
-כאשר גנב פורץ לדירה, מכיוון שישנו חשש שהוא יתקוף את הנמצאים בה, מותר לבעל הדירה או לכל אדם אחר להזעיק בשבת את המשטרה, והוא הדין לגבי הרואה גנב הפורץ לדירה ריקה, במקום שיש להניח שיפרוץ גם לדירה אחרת שנמצא בה מישהו, ולא ניתן להבריחו בלי להסתכן. ואולם כאשר הגנב מתכוון לגנוב דווקא מהדירה הריקה, מבלי שיש שום חשש לחיי השכנים וכדומה, אסור להתקשר למשטרה בשבת, גם אם יפסידו בכך את כל כספו. (שו"ע שכט, ז).
 
-ה"מגן אברהם" כתב שכאשר ישנו גנב שאינו מסכן את האחרים ורק גונב לו להנאתו המרושעת, ואין כל חשש לחיי בעל הדירה, אסור לבעל הדירה להזעיק בשבת את המשטרה תוך כדי חילול שבת. הקשה על כך ה"אורחות חיים" מדוע מותר להרוג גנב הבא במחתרת, ואסור להזעיק את המשטרה בחילול שבת?
 
ותירץ מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל (בשמירת שבת כהלכתה פמ"א) שישנו הבדל בין גנב הנכנס לדירה ואינני יודע מה טבעו, שעליו נאמר שיש לו דין של "גנב הבא במחתרת" ומותר להורגו, מחשש שאם לא נהרגו, הוא יהרוג אותנו, והבא להורגך השכם להורגו. וכל שכן אם הגנב מגיע ותובע מבעל הדירה מפתח כדי לגנוב או מעמיד את בעל הדירה בפינה, כדי שלא יפריע לו לגנוב, שבעל הדירה אינו חייב לציית לגנב ויכול להילחם בו ולהודפו, ואז, בגלל החשש שהגנב ישיב מלחמה שערה, ניתן אפילו להרוג את הגנב. אך כשאדם רואה שהגנב נכנס לביתו בהיחבא והוא מרוקן את כל הארונות מבלי שראה בכלל את בעל הדירה, ואינו דורש שום דבר מבעל הדירה, על זה לא נאמר על בעל הממון את הדין של "בא במחתרת" ואסור להורגו בשבת.
 
אך הוסיף הגרש"ז אוירבך זצ"ל שגם במקרה כזה יכול בעל הבית להתנגד למעשה הגניבה ולהיאבק עם הגנב, למרות שעל ידי כך ייחשב הגנב לרודף, ואז, לאחר שנאבק עימו, יכול גם בעל הדירה להורגו, אף בשבת, משום שהסברה אומרת שאדם אינו חייב לעמוד ולראות שגוזלים ושחומסים את כל רכושו ויהיה אסור לו למחות ולהתנגד לכך רק מפני החשש שגורם בכך לעשות את הגנב לרודף שיהיה מותר לאחר מכן להורגו, ורק במקרה שבעל הדירה מפחד להראות לגנב שהוא מתנגד ונאבק איתו, ואין לו שום עצה אחרת כי אם להרוג את הגנב מיד ולחלל בכך שבת, יתכן שרק במקרה כזה סובר ה"מגן אברהם" שבעל הדירה יניח לגנב ליטול את כל ממונו ולא לחלל שבת. (ואולם הגרש"ז לא הכריע בדבר למעשה, ראה בשש"כ הערה ע').
 
- ----- לפיקוח נפש, מותר להזעיק את המשטרה בשבת, וכן מותר לתפוס את הגנב כדי למוסרו למשטרה, למרות שאנשי המשטרה יכניסו את הגנב לבית הסוהר. ויש לדון, ואשמח לשמוע את דברי תלמידי החכמים בעירנו, במקרה שלכדנו גנב או פושע בשבת וסגרנו אותו בחדר למשך כל השבת. כעת, כשהגנב נעול בחדר, הוא אינו מהווה סכנה לאיש, אך המשטרה תעניש אותנו על כך שנעלנו אדם בחדר במשך שבת שלמה, מבלי למוסרו לידי החוק. ואמנם, אם נוציא אותו מהחדר, נוכל להזעיק את המשטרה, אך מנגד אסור לנו להוציאו, כי אז הוא יהווה סכנה ואנו גורמים לסכנה שתבוא. הגר"י פרנקל שליט"א אמר לי שנראה מסברא שאסור לנו להזעיק את המשטרה או להוציאו מהחדר, כיוון שכעת, כשסגרנוהו בחדר, הוא לא מהווה סכנה, ואדם אינו יכול להזעיק משטרה רק כדי שהיא לא תבוא אלינו בתביעה מדוע נעלנו אדם בחדר ללא חוק ומשפט. ומכל מקום יתכן שניתן לומר לנכרי להזעיק את המשטרה. ואמנם אם נצטרך להעמיד שומרים סביב לגנב בכל השבת, אין בכך חובה מעיקר הדין וניתן להזעיק את המשטרה כדי שילכדוהו, וכפי שפסק הגרש"ז אוירבך זצ"ל שכשחוטי חשמל נפלו ברחוב וישנו חשש שיגעו בהם אנשים, מותר להזעיק בשבת את חברת החשמל כדי להפסיק את הזרם, ואין 
חיוב, מעיקר הדין, לעמוד שם במשך כל השבת כדי להתרות בבני אדם לבל יגעו בחוטים ויבואו לידי סכנה. (ואמנם המחמיר לעמוד שם כל השבת ולא להזעיק את חברת החשמל- תבוא עליו הברכה). [ואגב, ישנו דיון הלכתי מעניין בפוסקים, האם הלוכד גנב וסוגרו בחדר, עובר על איסור 'צידה'. אך הכרעת הפוסקים שאדם נחשב כ'מין שאינו ניצוד']
 
בעיות אלו נפתרות, ברוב המקרים, כאשר הדירה או בית העסק מחוברים לחברת השמירה והביטחון, כמו של "מוקד מהדרין", הפועלים בשבתות אך ורק על ידי נכרים והם מנוהלים כדת וכדין ובפיקוח רבנים תלמידי חכמים. כאשר גנב פורץ לדירה שכזו, האזעקה מופעלת  והסיירים הנכרים מגיעים מיד למקום, ללא חשש של חילול שבת.
 
- כאשר האדם עובר בשבת ליד מצלמה עם עין אלקטרונית הקולטת את צורתו ותמונתו, והאדם עצמו אינו מתכוון כלל להקרנת תמונתו על גבי המסך, פסקו בספר "אורחות שבת" (פט"ו לה ופכ"ו, כז) שהדבר מותר, וההיתר הוא גם כאשר נעשים רישומים בני קיימא במערכת הזכרון של המחשבים והמצלמות וניתן לראות בהם את ההסרטות והתמונות בכל זמן. אך כאשר האדם מתכוון שתמונתו תיראה על גבי המסך, ישנם כמה מגדולי ההוראה שאסרו וישנם כמה מגדולי ההוראה שהתירו, אולם כשהתמונה נקלטת בזכרון המכשיר והאדם רוצה שתמונתו תיראה על גבי המסך (אף שאינו רוצה שהתמונה תישמר בזכרון), הדבר אסור, כפי שמובא ב"אורחות שבת" (שם).
 
חושבני שהטוב ביותר הוא שאנחנו, תושבי העיר, כלל לא נדע היכן מוצבות מצלמות האבטחה של "מוקד מהדרין" או של חברות אבטחה אחרות, וכך לא תהיה לנו שום בעיה לעבור ליד מצלמות נסתרות אלו בשבת, כיוון שכאמור, רוב פוסקי ההלכה מתירים לעבור ליד מצלמה, כשאין לנו שום עניין להצטלם בה, ואם אנו כלל לא יודעים היכן מוצבות מצלמות אלו, אזי וודאי שאין לך "מתעסק" ו"דבר שאינו מתכוון" יותר מכך, ובוודאי לא נעבור על איסורי שבת אם המצלמות הללו יצלמו אותנו.