שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

ברכת צדיק

שאלה


רציתי לשאול איך אפשר לקבל ברכה ואיך הברכה עוזרת.

דויד א.
 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

ברכת צדיק עוזרת מאד, ככתוב בגמרא (מועד קטן טז, ב): "אני מושל באדם. מי מושל בי? צדיק! שאני גוזר גזרה והוא מבטלה". וכך מובא בזוהר הקדוש במספר מקומות. והגמרא בבבא בתרא (קטז, א) אומרת כך: "דרשר' פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר "חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה".

ומצאנו רבות בספרות חז"ל ובכל הספרים הקדושים, שברכת צדיק עוזרת, למי שמאמין בברכת הצדיק. וראה בספר אורחות יושר (ערך רוח הקודש) ציטוטים והסברים נפלאים לדבר זה.

ואמנם ראה נא ראה פירוש נפלא בחידושי המאירי על ב"ב שמפרש פירוש אחר לגמרי בכוונת דברי הגמ' בזה, וז"ל: ומי שיש לו צער או חולה בתוך ביתו או אחד ממיני הצרות ילך אצל חכם וילמוד הימנו דרכי התפלות ויבקש רחמים עכ"ל. הרי שהמאירי פירש שבכלל אין כוונת הגמ' שילך אצל החכם בכדי שהחכם יבקש עליו רחמים אלא הכוונה היא שילמד ממנו דרכי התפלות שידע בעצמו איך לבקש הרחמים מאדון הסליחות.

תזכה לשפע ברכה והצלחה.

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד