שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שבת בבית מלון שעובדיו מגיעים בשבת

לכבוד ידידי איש קסת ועט זהב, נודע בשערים בסוד שיחו, ר' שאול שיף שיחי'

שוכט"ס

זהו נוסח שאלתו: כב' הרב שליט"א  יהודי חשוב ביותר ותלמיד חכם העובד כטוען רבני, ביקש שאשאל את הרב כדלקמן:

שאלתי ובקשתי לעיין בשאלה כדלקמן:

 בית מלון כשר, ערכו בו השגחה מיוחדת מה שקוראים גלאט, אנן סהדי [ר"ל]  שבאים למלון  בעצם שבת ק' מלצרים , חדרניות וכיוצא באלה, ספק בתחבורה של המלון , ספק בכוחות עצמם. למשל מערד למלונות בים המלח, לאשל השומרון מאריאל.  ונתעוררתי לשאול:

א] האם בהזמנת עובדים אלה  אין איסור בפני עיוור?
ב] אולי יש כאן איסור מסית? (שאם לא יבואו מסתמא יפטרו אותם) ג] נגרמת כאן הנאה של שהייה במלון גלאט כשר הכרוך באיסור חילול שבת של חלק מהעובדים.ד] שמא יש כאן "חטא" שהעובד מחלל שבת "כדי שיזכה חברך".
ג] ולבסוף האם מותר בכלל להתארח במלון כזה בשבת קודש או אפילו ביום חול [ מחזק ידי עוברי עבירה] ?

תשובה: 

איסור מסית ו'חטא כדי שיזכה חברך' אינו קשור לכאן. אלו נושאים אחרים, ואין כאן מקום להאריך בענין.

כאשר היהודי מחלל שבת לצורך היהודים האחרים, כמו שהוא מחמם להם אוכל בשבת, ולא היה שייך לאכול את האוכל קר, או פותח להם דלת סגורה בכרטיס חשמלי, וכדומה, אסור לנו להנות ממעשיו.

אך כאשר מחלל השבת אינו מחלל את השבת בעבורנו בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה, כגון שנהג ברכב או שהלך מחוץ לתחום, כדי להגיע לבית המלון ולשרת אותנו, (כשהשירות עצמו אינו כרוך בחילול שבת, כגון שהוא ממלצר או מסדר את חדרי הנופשים), מותר מן הדין להשתמש בשירותיו, למרות שעשה את מעשהו במזיד. וכן מובא בספר מאור השבת (חלק א' סימן הערה נ"ג) בשם מרן רבנו הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכ"כ בס' אורחות שבת (פרק כ"ה מה ובהערה צ"ד), ואמנם יש לכתחילה צריך למנוע את העובדים להגיע למלון באיסור, כפי המובא שם.

ולענין איסור 'לפני עוור' ו'מסייע לעוברי עבירה': הנה הסטייפלר זצ"ל בספר קהילות יעקב (חלק ב' סימן ז) כתב שכאשר מפעל מלט מייצר מלט בשבת, אסור לרכוש מלט מתוצרתו, משום איסור 'לפני עוור לא תתן מכשול', שהרי אם שומרי השבת היו נמנעים מלרכוש מלט מתוצרת המפעל, התפוקה היתה נמוכה יותר ובעל המפעל לא היה מאלץ את עובדיו לעבוד בשבת. הסטייפלר זצ"ל כותב שגיסו, מרן החזון איש זצ"ל, הסכים איתו שיש בכך איסור של 'לפני עוור'.  וראה בספרי שלהי דקייטא בענין זה.
ולפי זה ודאי שאסור לנפוש במלון שבגלל שאנו באים למלון, צריכים העובדים לנסוע אליו בשבת.

ואולם דברי הסטייפלר זצ"ל אינם ברורים האם זהו אכן איסור ממש מן הדין, וכפי שהעירו בספר אורחות שבת (חלק ג' סימן י"ב), כיון שלא כל אדם בפני עצמו גורם את חילול השבת של עובדי מפעל המלט, שהרי אי אפשר להצביע על אדם אחד, באופן ספציפי, ולומר שהנה, בגללו הגיעו העובדים החילונים וייצרו בשבת. ורק אם אכן לא יגיעו אף אחד, והרבים יתאחדו שלא לקנות מהמפעל, אזי העובדים יישארו בבית ולא יעבדו בשבת.

ואולם אם מתארגנת קבוצה שלנו, ומתווספים עובדים באופן ברור בעבור הקבוצה שלנו, (שאם במלון נופשים 30 איש, מביאים להם 5 עובדים, ומאחר שהגענו עוד 100 איש, הוסיפו עוד 10 עובדים, למשל. או שאם הגענו עוד 5 אנשים, קראו לעוד מלצר להגיע, והוא מגיע ברכבו), מסתבר שכאן יש בזה 'לפני עוור' ברור, ואסור לשבות במלון באופן כזה. והעולה מהלכות 'לפני עוור' שגם אם רק מסתבר מאד שבואנו שלנו למלון תגרום להבאת העובדים בשבת, ואם לא היינו במלון, הם היו נותרים בבית, מחוסר עבודה. יש בזה 'לפני עוור'. שכאשר מסתבר שהאדם יעבור איסור בגלל גרָמָתי, יש בזה איסור 'לפני עוור', (כדוגמת המעמיד בהמה שלו בבית  הפונדקאי הנכרי, שהגוי עובר איתה איסור, שיש בזה איסור 'לפני עוור', כבמסכת עבודה זרה כ"ב ע"א: אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים מפני שחשודין על הרביעה.  למרות שלנו אין שום רצון וענין בזה שהגוי ירבע את בהמתנו, וגם ודאי הגוי אינו רובע כל בהמה של יהודי שהוא פוגש. אלא עצם העמדת אופציה סבירה של עבירה בפני השני, היא לפני עוור, והנושא ארוך ומורכב).

וגם כאשר עובדי בית המלון היהודים היו יכולים ללכת ברגל, והם הגיעו ברכבם, עדיין זה 'לפני עוור', מפני שהנורמה היא שאנשים שיש להם רכב, נוסעים ברכב, ואינם הולכים ברגל, גם במרחק סביר ולא רחוק. ואולם אם הדבר כלל אינו ברור לנו, שהמלצרים מגיעים בשבת ברכב, ויתכן מאד שלנים הם בבית המלון, יתכן שאיננו צריכים לבלוש ולבדוק אחריהם ולדעת את הענין לאשורו (אך אינני בטוח בדבר).

ובכלל צריך לדעת שגם אם העובדים היהודים נותרו במלון ולא נסעו בשבת, צריך לשים לב שהחדרניות אינן מדליקות אור בחדר, בשעה שהן מנקות ומסדרות אותו, ועובדות בשואב אבק וכדומה. וגם אם הן היו יכולים לעשות את המלאכה בלא זה, מאחר שכך הוא הנורמה, שחדרנית מדליקה אור כשהיא נכנסת לנקות חדר (למרות שביכולתה לפתוח את התריסים ולא להדליק את האור), נמצא שאנו גרמנו לה חילול שבת. אלו דברים מפורשים בהלכות לפני עוור.

ובבתי המלון שאני שהיתי בהם, שהיו בהשגחה מהודרת, עבדו בשבת אך ורק מלצרים וחדרניות שאינם יהודים, ובהם הדין שונה לחלוטין, (שאם הגוי היה יכול לשרת אותי היטב ללא חילול שבת, והוא עשה זאת באופן של איסורי שבת, מבלי שרציתי בכך, שמותר לי להשתמש במעשיו) ואכמ"ל בזה.

בברכת השבת
שמואל ברוך גנוט