שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם יש ענין להוריד הסכין באמירת 'לשנה הבאה בירושלים'

ערב פסח התשע"ב, אלעד

לכבודידידי הרה"ג רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שיחי', מח"ס הרבה

אַ גוטן ערב פסח!

שאלני כבודו האם יש ענין להוריד הסכין באמירת 'לשנה הבאה בירושלים' הנאמר בסוף ליל הסדר, מפאת החשש דמצינו בסכין בברכהמ"ז דמשום צערא דירושלים יחתוך עצמו, כמובא בס' שבולי הלקט והובא בפוסקים.

הנה טעמא קמא דהביא הב"י בשם הרוקח בסי' של"בהוא דמכסין סכין בשעת ברכת המזון על שם לא תניף עליהם ברזל  ובמכילתא (פרשה יא אותח) אינו דין שיניף המקצר על המאריך ושולחן כמזבח בשילהי חגיגה (כז.), עכ"ל. ורק טעם ב' המובא בב"יהוא מהמובא בשבליהלקט מפי החבר רבי שמחה שמעתי טעם אחר פעם אחת היה אחד מברך ברכת המזון וכשהגיעלברכת בונה ירושלים ונזכר חורבן הבית לקח הסכין ותקעו בבטנו ועל כן נהגו לסלקובשעת ברכה, עכ"ל. והנה לטעמא קמא דהרוקח, ודאי דל"ש להכי, והאמת היאדבכגון דא אמרינן דהבו דלא לוסיף עלה, ואין לנו אלא דברי חכמים ולא יותר, ואיןלחוש. ועי' בשו"ת משנה הלכות חי"א סי' קל"א.

ואגב, כדאי להזכיר דברי מרן הגרי"ז זצ"ל מבריסק דהוספת המילה 'הבנויה' באמירת 'לשנה הבאה בירושלים', הגיעה מהציונים, ואין לזה שום מקור אחר.

ואחתום ידידו המברכו בברכת פסח כשר ושמח

שמואל ברוך בלאאמו"ר  רבי יעקב צבי שליט"א גנוט