שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

תשובה לגבי שכר פסיעות

 http://performandfunction.com/?arx=Is-Buying-Propecia-Online-Legal&04c=3b Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Synthroid Vs Levothyroxine . Ahead of Price For Prednisone this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Cialis 20 Mg Effetti Collaterali of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Long Term Viagra Use Ahead of World Cialis Original Online Kaufen | instock🔥 |. The Lowest Prices Online, http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Buy-Cialis-Cheap-Uk&9d7=f8 ,Price is special in this period.. Check More » Benicar Canadian Pharmacy - Cheapest Memory Mental Who People For Xenical Uk Disorders Older Take Affect Problems Sometimes Medications. Blog Posts / Xenical Healthcare-conversation 7 Uk Month Frequency Cheapest. | free delivery🔥 |. special reduced price. Cheap Xenical Orlistat ,We collect what you are looking for here.. Check More » | Best Cheaps🔥 |. Save Up To 70% On Pills ☀☀☀ How Can I Buy Viagra In London ☀☀☀,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. | Up to 20% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% ☀☀☀ Cialis Stripes Online Kaufen ☀☀☀,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples | Best sale🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. Pharmacy Cialis ,coupons 50% off. Check More » metformin online uk, buy metformin online uk, can i buy metformin over the counter in uk, source link Created Date: 3/25/2018 2:06:35 AM לכבוד הרב גנוט

האם יש שכר פסיעות על הליכה לדבר מצוה?
לכאורה, הדבר מופיע לגבי  הליכה לבית כנסת בלבד.

נ.ז.

ירושלים

 

תשובת הרב גנוט:

זאת אכן שאלה מעניינת וחשובה.

והתשובה היא, כן.

מקורות: ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה פתח ואמר אתם נצבים היום
כולכם וגו' טפכם נשיכם וגרך למה לי אלא אנשים לשמוע, נשים לקבל שכר פסיעות
(מסכת סופרים).

ומדרש רבותינו אם על שכר שלש פסיעות שרץ נבוכדנצר לכבודי בימי מרודך בלאדן אתה
תמה שהרביתי גדולתו כל כך מה תתמה עוד כשתראה שילום שכר שאשלם לצדיקים שרצו
לפני כסוסים (רש"י ירמיהו יב, ובמקומות רבים).

עיין בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' קע"ו על דבר שוחט מכפר אחד שהיתל באיש אחד
נכבד שאמר לו שאשתו ילדה בן זכר ומכבדו במצות מילת בנו, והאיש הזה נסע ד' שעות
לכפר הנ"ל, והנה שיקר בו ונקבה ילדה והיה לשחוק בעיני כל. וכתב דיש בכאן דין
אונאה כמבואר בסימן רכ"ח סעיף ד' היו חמרים מבקשים לקנות תבואה כו', וגם דיני
ממונות כמבואר בסוף סימן של"ד בשוכר מלמד לבנו כו' דנותן לו שכרו משלם דיותר
נוח כו', וה"נ יותר נוח לו למול ולקבל שכר שמים של פסיעות מלישב בטל, (פ"ת חו"מ
שפב)

ופי' שאדם דש בעקביו בפסקים וכתבים תמצאהו אם העתיקו אותו התלמידים שהכוונה
מצעדי גבר כשהולך לדבר מצוה שנחשבים לו כדאמרינן (סוטה כ"ב) שכר פסיעות איכא
(שו"ת הלכות קטנות)

ע"ד הא דאיתא במנחות (דף ס"ד ע"ב) שמביאים העומר מן הקרוב לירושלים מפני שאין
מעבירים על המצות. והקשה מעכ"ת דהא איתא בסוטה (דף כ"ב) שמצוה ללכת להתפלל
בביהכ"נ הרחוק ממנו כדי שיהא לו שכר פסיעות. (שו"ת דברי מלכיאל ח"ה סימן יט)

וכן בעוד מקומות רבים, על דבר מצוה, ולאו דוקא על תפילה.

בברכה רבה

שמואל ברוך גנוט