שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם האב צריך לדאוג לישיבה?

שאלה

לכבוד הרב,

האם אני חייב מצד הדין לשלוח את הבן שלי לישיבה?

מוטי מכפר סבא

תשובה: 

למוטי היקר שלום וברכה והרבה נחת מהילדים

הגאון רבי ברוך בער זצ"ל, ראש ישיבת קמניץ, כותב בספרו 'ברכת שמואל' (קידושין כז,ב) שישנו חיוב לכל יהודי לדאוג שבנו ונכדו יהיה תלמיד חכם וגדול בתורה, כפי שדרשו חז"ל 'ושננתם לבניך' שיהיו דברי התורה מחודדים בפיך. והוא כותב כך: "הרי שנתחייב כל אחד ללמד את בנו את כל התורה כמו שמלמדים בהישיבות עם בן חברו מימות משה ועד עכשו". וראה גם ב'שולחן ערוך הרב' הלכות תלמוד תורה פרק א' ד' הלכה ו'.

דברים דומים כתב גם הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל בספרו 'משנת רבי אהרן' (מאמרים חלק א' עמוד נד), וראה גם בספר 'בתורתו יהגה' (חלק א פרק ג) הוכחות רבות לפסק הלכה זה. 

כך שאכן, עליך לשלוח את בנך לישיבה, כדי שיהיה תלמיד חכם וגדול בתורה, אלא אם כן תוכל לעשות זאת בדרכים אחרות, כמו ללמדו בבית שעות על גבי שעות בכל יום ויום...

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט אלעד