שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

חובת האבילות על חורבן בית המקדש

שאלה

רציתי לדעת האם יש הבדל ברמת חובת האבילות על חורבן בית המקדש של תושבי ארץ
ישראל או תושבי חוץ לארץ.

האם בגלל שאני גרה בארץ ישראל, אני צריכה להתאבל על החורבן יותר או פחות?.

בתודה

רחלי, אלון שבות


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לשואלת היקרה

מובא בזוהר הקדוש שאנשי ארץ ישראל ואנשי בבל התווכחו ביניהם מי צריך להתאבל
יותר על החורבן. אנשי בבל טענו שהריחוק ממקום המקדש מחייב אותם להתאבל יותר על
החורבן ואילו אנשי ירושלים השיבו להם: "אתם אכן צריכים להתאבל על עצמכם, על
ריחוקכם ממקום המקדש, אך אנו צריכים להתאבל על השכינה, כשאנו רואים יום יום את
החורבן הגדול, שהשכינה לא נמצאת כאן". הגאון רבי אביגדור נבנצאל מסביר: "החורבן
הוא שאין לנו בית המקדש ואין לנו את השראת השכינה, וכמובן- החורבן הגדול בכך
שהמון העם בארץ ישראל רחוק מקיום התורה והמצוות".

בברכה לבנין ארצנו ובית מקדשנו במהרה

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד