בספר אורחות רבינו (א' קצ) מעיד מחבר הספר שרבינו בעל הקהילות יעקב הסטייפלר זצ"ל קיים כל חייו מצות ושננתם לבניך שהיה לומד עם בנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ומחתונת הגרח"ק קבע עמו סדר לימוד בכל שבת ושבת עד סוף ימי חייו של רבינו הקה"י, התחילו בלימוד הירושלמי ולאחר שגמרו כל הירושלמי למדו מכילתא ולאחר מכן ספרא ספרי תוספתא מדרש רבה ומדרש תנחומא, ולמדו כל שבת דף אחד, והיה מקפיד לקיים קביעות זו אף כשהיה חולה עם חום גבוה וגם כשהיה בעל ייסורים גדולים ותשוש מאד, עד שחלה את חליו האחרון שבו עלה למרום שבמציאות כבר לא היה יכול לקיימה, והפסיקו באמצע פרשת אחרי מות במאמר ומנין שמיתת צדיקים מכפרת.

בספר אורחות רבינו (א' שסו) מספר הגר"א הורוויץ זצ"ל בשנת תשי"ד נכנסתי לגור בשכונת מרכז ב"מ, דירתי היתה בבית דו משפחתי כשקיר היה מבדיל בינינו והכניסות היו נפרדות משני כיוונים, שכני היה אדם חילוני ובנו היה פותח בשבת את הרדיו בקול רם, כל הפצרותי וצעקותי לא הועילו מאומה, סיפרתי על כך לרבי הסטייפלר זצוק"ל וייעץ לי לעשות מחיצה מדיקט או אפילו מקרטון, ולהניחה בערב שב"ק על הגדר המפרידה בחצר ביני לבין השכן, ובוצאי שבת קודש אסירנה בחזרה.

עשיתי כעצתו ובאתי בערב שבת להניח את הדיקט להפריד ביני לבין שכני, אותו הבן המחלל את השבת רק ראה אותי עוסק בהצבת המחיצה, עלה זעמו והתחיל לצעוק האם איני יהודי מה אתה עושה כאן מחיצה להבדיל ביני וביניך, ובזעמו רצה לעלות ולהסיר את המחיצה, ואני מצידי אמרתי לו כל זמן שתחלל את השבת אשים מחיצה להבדיל ביני שומר השבת לבינך מחלל השבת, מאז אותה שבת כבר לא שמעתי יותר את הרדיו. 
בספר מה"ש מסופר מה שסיפר רבי אלעזר מנחם שך זצ"ל, כי הוא זוכר שבשבתות היה רבי משה פיינשטיין זצ"ל לומד את כל מסכת שבת.
 
מענה לכל אלו שרוצים להמעיט את כח התורה ח"ו
 
ביכולת כל אחד ואחד להוסיף בלימוד התורה
בימות החול ובמיוחד בשבת קודש (שהלימוד הוא פי אלף)
על מנת לבטל הגזירות בס"ד

"יגדיל תורה ויאדיר"
 
תזכו למצוות
ארגון ברכת השבת
בעקבות הגזרות על לומדי התורה, ועל הצרות הפוקדות אותנו אסונות וטרגדיות וחוליים רעים ח"ו.... בס"ד נתחזק כולנו....
 
הסגולה המיוחדת - פרשת הקטורת
 
פרשת הקטורת - אמירת פרשת הקטורת שתי פעמים בכל יום במיתון ודקדוק וכוונה, תסייעו לחזור בתשובה,
וינצל מכל דברים ופגעים רעים והרהור רע ודין רע ומדבר ומגיהנום, ולא יוזק כל היום,
ויש לו חלק בזה ובבא, וכל מעשה ידיו יתברך. (ס' יעבץ).
 
וקודם אמירת הקטורת טוב להרהר מאוד בתשובה על עוון לשון הרע ורכילות.
דאמרו חז"ל (זבחים פח) "דקטורת מכפרת על לשון הרע"

(מתוך סדור "כוונת הלב" וביוזמת ארגון ברכת השבת).
 

בס"ד

הודעה משמחת

03-6171111   02-6400000

!!!כל רגע זה עולם הבא - באפשרותך לנצל כל רגע

כעת ניתן מכל פלאפון לשמוע דברי אלוקים חיים בכל עניין

'דף היומי, פרשת השבוע, דברי חיזוק מכל הרבנים וכו

(חשוב להעביר לכל אחד (וגם לרבנים שלכם

כולנו ערבים זה לזה

דבר נורא

בספר מנחת שבת בדף ז' בשם ערבי נחל, אשר אין לנו עצה נכונה
לגרש כל המשחיתים אשר נבראו מחטאינו ועוונותינו ופשעינו
אלא על ידי שמירת שבת,
ואפילו אם נתענה אלף תעניות לא יועיל
מה ששמירת שבת אחד מועיל וכו'.
 
ושם בדף ו' והמעיין בט"ז סימן רמ"ב הלכות שבת,
משמע שם מבואר בהדיא דשמירת שבת מכפר יותר מיום הכיפורים,
דכתב שם דאם עשה תשובה וגם שומר שבת כהלכתו
ואפילו עבר על כריתות ומיתות בדין מהני ליה (מועיל לו) שמירת שבת שיהיו נמחלים לו לגמרי
ואין צריך להמתין על יסורים או מיתה שיהיו ממרקין.
 
משתלם וכדאי להתחיל ללמוד הלכות שבת,
וכך לדעת הלכה למעשה כיצד לשמור שבת כהלכתה
ובזה ניצלים מיסורים ומיתות
ומכפרים על כריתות ומיתות בית דין.