בס"ד נתחזק כולנו....
הסגולה המיוחדת - פרשת הקטורת
פרשת הקטורת - אמירת פרשת הקטורת שתי פעמים בכל יום במיתון ודקדוק וכוונה,
תסייעו לחזור בתשובה, וינצל מכל דברים ופגעים רעים והרהור רע ודין רע ומדבר ומגיהנום,
ולא יוזק כל היום, ויש לו חלק בזה ובבא, וכל מעשה ידיו יתברך. (ס' יעבץ).
וקודם אמירת הקטורת טוב להרהר מאוד בתשובה על עוון לשון הרע ורכילות.
דאמרו חז"ל (זבחים פח) "דקטורת מכפרת על לשון הרע"


(מתוך סדור "כוונת הלב" וביוזמת ארגון "ברכת השבת").