מאמרים

תפילה למען עם ישראל - חולקה בכותל המערבי

תפילה למען עם ישראל - חולקה בכותל המערבי
 
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו 
שתתמלא ברחמים על כל עמך ישראל, 
ותצילנו מיד כל אויבנו ושונאינו ומבקשי רעתנו, 
הפר עצתם וקלקל מחשבותם, ולא תעשינה  ידיהם תושיה, 
כמו שנאמר, עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל, 
ה' הפיר עצת גויים הניא מחשבות עמים.
חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברה, 
 
ותבטל מעלינו מעל כל עמך ישראל בכל מקום שהם 
כל גזרות קשות ורעות ותקרע רוע גזר דיננו 
ותגזור עלינו ועל כל עמך גזירות טובות ישועות ונחמות
קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדיך.
 
אנא ה' שמור והגן עלינו ועל כל אחינו בני ישראל הנמצאים בצבא
ויצליחו במלחמתם נגד אויבנו ומבקשי רעתנו. ילכו לשלום ויחזרו לשלום.
ותצילנו מכל צרה וצוקה, יגון ואנחה ומכל מיני פורענויות ותאונות דרכים. 
ושלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, 
ונזכה לבנין בית מקדשנו בתפארתו במהרה וברחמים ושמע קול תחינתנו, 
כי א-ל שומע תפילות ותחנונים אתה.
ברוך שומע תפילה.