movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

חומש במדבר

חומש במדבר

ספר במדבר מתאר את מהלך החיים של בני ישראל בארבעים שנות מסעותיהם במדבר. הנסים והנסיונות, העליות והנפילות, המיפקדים והמסעות וכל מה שאנו לומדים, יש לו משמעות גם לחיינו אנו, ולמסלול בו אנו הולכים. ללמוד לא לקטר יותר מדי, לא לחלוק שלא לשם שמים, לשמוע בקול ה' בכל מצב ובכל תנאי, וכמובן כמובן כמובן: תמיד להודות על הנסים ותמיד לשמוח בחלקנו! וזאת על מנת להיות ראויים שתשרה שכינה בתוכנו, ותהיה הברכה בקרבנו תמיד, אמן ואמן.

פרשת במדבר

 

 
 
ציורי תנ"ך/ במדבר/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] עלונים התשע"ה מתיקות הפרשה | ישא ברכה | זה השער לה' | שערי יוסף | אוצר הפרשה

עלונים התשע"ד
ציורי תנ"ך/ הלוויים נושאים את המשכן וכליו/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]
"ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו.." [במדבר א, ג] איש על דגלו - ציירה אהובה קליין (c) כל הזכויות שמורות
ציור: בני ישראל במדבר/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

 

פרשת נשא

 פרשת נשא- מסירות נפש בפרשה-כיצד? | מסירות נפש/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 

 

הפרשה הארוכה ביותר- אהובה קליין | פרשת נשא-חנוכת המזבח כיצד - אהובה קליין 

 


עלונים התשע"ה

 

עלון ישא ברכה

 | 

עלון זה השער לה'

 | 

עלון מתיקות הפרשה

 | 

עלון שערי יוסף

 עלונים התשע"ד

 

עלון שיחה לעם עלון שיחת השבוע | 

 


עלונים 

עלונים התשע"ג

 

  

 

ציורי תנ"ך/ברכת כוהנים/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"כה תברכו את בני ישראל אמור להם: יברכך ה' וישמרך..."

 

[במדבר ו, כ"ד]

 

ציורי תנ"ך/ הנזיר מביא קורבן ביום השמיני /ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] "וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכוהן.."[במדבר ו,י]

 

 


 

קרבנות הנשיאים: "ויקריבו נשיאי ישראל... ויביאו את קורבנם לפני ה' שש עגלות צב ושני עשר בקר... " [במדבר ז, ב-ג] ציירה: אהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ הבאת ביכורים לכוהן/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

 

 

ציורי תנ"ך/משה מבקש מיתרו להצטרף למסע ישראל/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם אתנו

והטבנו לך כי ---ה' דיבר טוב על ישראל"

[במדבר י', כ"ט]

עלונים תשע"ה:
עלון מתיקות הפרשה | עלון מתיקות הפרשה 2  | עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת | עלון שערי יוסף | 

 עלונים תשע"ג:
עלונים תשע"ב: 
עלונים תש"ע-תשע"א: 


ציורי תנ"ך/ חצוצרות הכסף/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] ובני אהרון הכוהנים יתקעו בחצוצרות.."[במדבר י, ה]המנורה בעלת שבעת הקנים - ציור מאת אהובה קליין (c)


"והמן כזרע - גד הוא ועינו כעין הבדולח..." [במדבר י"א ז] - ציור מאת: אהובה קליין (c)
 
ציורי תנ"ך/ השליו / ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] שבת פרשת שלח לך

 

 

 ציורי תנ"ך/ המרגלים בנחל אשכול/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

"ויבואו עד נחל אשכול ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד.."

[במדבר י"ג, כ"ג]

 

תשע"ב: 
תש"ע: 

ציורי תנ"ך/ יהושע שולח מרגלים/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]
הציור מתוך ההפטרה לפרשת שלח[יהושע ב] "וישלח יהושע בן- נון מן-השיטים שניים אנשים מרגלים.." [יהושע ב, א]

המרגלים - ציירה אהובה קליין (c)
 
 
 
 
פרשת קורח

 

 

 

ציורי תנ"ך/ משה אוחז במטה אהרון הפורח/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

"...והנה פרח מטה--- אהרון לבית לוי

ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים" [במדבר י"ז, כ"ג]

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | 

דרשת הרב יוספי שליט"א עונג שבת|

הרב ש. ב. גנוט שליט"א: בני קרח לא מתו  

הרב אברהם חיים זילבר שליט"א: וורט לפרשת קורח - טענת קורח לאור החסידות

 

דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א

אהובה קליין:

ביתו של יהודי- האם תמיד גם מבצרו? | פרשת קורח/ הידעתם- כי פלאי פלאים גנוזים בקטורת?| פרשת קורח- מהי רוח רעה ומה מקורה? | פרשת קורח/ זהירות - מלכודת

 

 

 

ציורי תנ"ך/ שמואל הנביא מציג את שאול המלך לפני עם ישראל/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

הציור מתוך ההפטרה לפרשת קורח:

"ויאמר שמואל אל כל בני ישראל...ועתה הנה המלך"[שמואל-א, י"ב, א-ב]

"וייקהלו על- משה ועל אהרון ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'..." [במדבר ט"ז,ג] מאת: אהובה קליין (c)

הקטרת הקטורת ליד אוהל מועד:" וייקחו איש מחתתו ויתנו עליהם קטורת ויעמדו פתח אוהל מועד..." [במדבר ט"ז,י"ח] הציור מאת: אהובה קליין (c)- שמן על בד.

פרשת חוקת


מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א|התורה סם חיים | 

ציורי תנ"ך/ שירת הבאר בפי ישראל/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"אז ישיר ישראל את—השירה הזאת עלי באר ענו לה"

[במדבר כ"א, י"ז]


עלונים התשע"ה 
עלון שערי יוסף עלון ישא ברכה | עלון מתיקות הפרשה | עלון א זיסקייט 

התשע"ד: עלון זה השער לה' | עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' | עלון מים חיים לחודש סיון | עלון שערי יוסף | עלון סיפורי צדיקים | עלון פורת יוסף לילדיםעלון טוב לחסות בה' עלון בני ציון

התשע"ג: עלון לקראת שבת | עלון ישא ברכה | זה השער לה' | וורט לשבת | אוצרות חיים | בני ציון | הוד השבת | חכמת שלמה | טוב להודות לה'

התשע"ב: עלון אור החסידות | ישא ברכה | שולחן שבת | טוב לחסות | מתוקים מדבש שיחה לעם

התשע"א: דבר תורה לשולחן שבת | עלון ישא ברכה  

 


 

 

אהובה קליין: 
ציורי תנ"ך/ משה ונחש הנחושת/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד] "ויעש משה נחש נחושת וישמהו על— הנס והיה אם- נשך הנחש את - איש והביט אל- נחש הנחושת וחי"[במדבר כ"א,ט] 

ציורי תנ"ך/ משה מכה על הסלע/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]
 
ציורי תנ"ך/ פרה אדומה/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

 

 שבת פרשת בלק
 מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"אדרשת הרב יוספי שליט"א 

 

ציורי תנ"ך/ "עם לבדד ישכון" /ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"..עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"

 [במדבר כ"ג, ט]

 תשע"ה: עלון ישא ברכה | עלון זיסקייט אין שבת | עלון שערי יוסף 

תשע"ד: עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' | טוב לחסות בה' | סיפורי צדיקים | שערי יוסף | פורת יוסף לילדים 

 


ציורי תנ"ך/ בלק משקיף על עם ישראל/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד] "וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי..."[במדבר כ"ב,ב]


זקני מואב ומדיין לפני בלעם/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]
 
ציורי תנ"ך/ ישראל משולים לאריה/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]
 
ותראה האתון את- מלאך ה' ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו..." [במדבר כ"ב,כ"ג] 
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]
 
 
פרשת פנחס
 
 
 

 

ציורי תנ"ך/ יוכבד עם ילדיה- משה, מרים ואהרון/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ושם אשת עמרם יוכבד בת- לוי....

ותלד לעמרם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם"

 

[במדבר כ"ו, נ"ט]
עלונים התשע"ה: עלון ישא ברכה | עלון זיסקייט אין שבת | עלון מתיקות השבת | עלון זה השער לה' | עלון שערי יוסף התשע"ד: עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' | עלון טוב לחסות בה' | עלון סיפורי צדיקים | עלון בני ציון | עלון שערי יוסף התשע"ג: עלון קבלת שבת | עלון שיחה לעם וורט לשבת פרשת פנחס | עלון ישא ברכה | עלון כרם יוסף | עלון הוד השבת עלון מתוקים מדבש | עלון בני ציון | עלון טוב לחסות בה' | עלון קול התורה | עלון זה השער לה' | עלון חכמת שלמה התשע"ב: עלון אור החסידות | עלון דבר תורה לשולחן שבת | עלון ישא ברכה | עלון תורה לעם | עלון הוד השבת | עלון טוב להודות 
ציורי תנ"ך/ אליהו הנביא בצל עץ הרותם/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] *הציור מתוך ההפטרה: "ויבט והנה...עוגת רצפים וצפחת מים" [מלאכים –א, י"ט,ו] 

 

משה מעמיד את יהושע לפני אלעזר הכהן - ציירה אהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ אליהו הנביא עולה בסערה השמיימה: ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ משה סומך את ידיו על יהושע/ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

 

ציורי תנ"ך/ יהושע ואנשי גבעון/ציירה/אהובה קליין©[שמן על בד]

-הציור משמש מדרש תמונה לפסוק:

"ויושבי גבעון...ויעשו בעורמה וילכו ויצטיירו ויקחו שקים בלים לחמוריהם ונאודות יי

ן..וילכו אל...יהושע..ויאמרו אליו ואל איש ישראל מארץ רחוקה באנו..."[יהושע ט,ג—ט"ז]

פרשת מטות

 ציורי תנ"ך/ בני ישראל חונים בערבות מואב/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

"ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו"

[במדבר ל"ג, מ"ח]


מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"אדרשת הרב יוספי שליט"א

עלונים התשע"ה: עלון שערי יוסף לפרשת מטות עלון שערי יוסף לפרשת מסעי | עלון מתיקות הפרשה | עלון זיסקייט אין שבת | עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת | עלון זה השער לה'

עלונים לפרשת מטות תשע"ד: עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' | עלון טוב לחסות בה' | עלון פורת יוסף לילדים | עלון קבלת שבת עלון בני ציון | עלון שיחת השבוע | עלון שערי יוסף 

 מטות: עלון ישמחו | עלון אור החסידות | עלון בית ה' | עלון ישא ברכה 


פרשת מטות- מדוע אין משה נוקם במדיינים בעצמו? מאת אהובה קלייןהשבי/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

פרשת מסעי: מה גנוז במסעות בני ישראל במדבר - אהובה קליין חניה באילים/ שיר מאת אהובה קליין 


מטות-מסעי :

תשע"ג: עלון ישא ברכה | וורט לשבת עלון זה השער לה' | עלון חכמת שלמה | עלון הוד השבתעלון נועם השבת | עלון בני ציון | עלון טוב לחסות בה': חלק א' | חלק ב'  | חלק ג' | חלק ד'

תשע"ב: עלון אור החסידות | עלון קבלת שבת | עלון ישא ברכה | עלון טוב להודות | עלון מתוקים מדבש |עלון שיחה לעם | עלון דבר תורה

 תשע"א: עלון אור החסידותפרשת מטות מסעי - מסר למנהיגים, כיצד - אהובה קליין | עלון שבת נט

תש"ע: עלון אור החסידותפרשת מטות מסעי - מסר למנהיגים, כיצד - אהובה קליין | עלון שבת נט |עלון בית ה' לפרשת מסעי

ציורי תנ"ך/"זכרתי לך חסד נעורייך.." / ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]
מתוך ההפטרה לפרשת מטות:
"..זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר.."[ירמיהו ב, ב] 

 |

ציור מאת אהובה קליין

פרשת מסעי 

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א
היכלי תורה |

תשע"ד: עלון שיחת השבוע | עלון בני ציון | עלון סיפורי צדיקים | עלון טוב לחסות בה' | עלון פורת יוסף לילדים | עלון שערי יוסף 

תשע"א: עלון בית ה' לפרשת מסעי | דבר תורה לשולחן שבת

תש"ע: עלון אור החסידותעלון שבת נטעלון ישמחו

מסע העם - שיר מאת אהובה קליין | ציווי איבוד אלילים/ שיר מאת: אהובה קליין (c) | פרשת מסעי- מדוע יש להשמיד את האלילים עם הכניסה לארץ? | פרשת מטות מסעי - מסר למנהיגים, כיצד - אהובה קלייןפרשת מטות מסעי- מהו עושר אמיתי? גד וראובן מצפים לעושר

ציורי תנ"ך/ אהרון עולה להר ההר/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויעל אהרון הכהן אל הר ההר על--- פי ה' וימת שם.." [במדבר ל"ג, ל"ח] 

 

 איש על דגלו - ציור מאת אהובה קליין
ציורי תנ"ך/ ישראל חונים באילים/ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

 

Article composed with one of the best free online HTML editing tools.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20273543

אתר השבת


מאמרים אחרונים