movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

חומש ויקרא

חומש ויקרא

חומש ויקרא מכונה גם "תורת כהנים" - כיון שהוא כולל בתוכו את הלכות הכהנים, בית המקדש, טומאה וטהרה, וכו'. בתלמודי תורה רבים זהו החומש הראשון הנלמד על ידי הילדים: על פי הכלל של "יבואו טהורים ויעסקו בטהורים".

שבת פרשת ויקרא 

מקרא ותרגום | בית המקדש והאדם המודרני | כוונת הקרבנות | מכון המקדש | הקרבן מקרב אל ה' | על הבריחה מהכבוד - מאת הרב אריה קרן שליט"א |


ציורי תנ"ך/ הבאת קורבן עולה אל הכוהן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ואם מן הצאן קורבנו מן- הכשבים או מן העיזים לעולה זכר תמים יקריבנו"[ויקרא א, י]

עלונים
עלון אור הצדיק | עלון אור החסידות התשע"א | עלון אור החסידות עלון ישמחו עלון בית ה' עלון דבר תורה | עלון ישא ברכה

עלונים התשע"ד
עלון קבלת שבת | עלון זה השער לה' | עלון שיחת השבוע אהובה קליין
קריאה / שיר מאת: אהובה קליין. (c) | פרשת ויקרא- מדוע ה' קורא למשה ? | 
בימים ההם בזמן הזה - שיר | פרשת ויקרא- הטעם בהבאת הקורבנות
עבודת הכהונה - שיר | פרשת ויקרא-במה נזהרו-הכוהנים בעריכת העצים על המזבח?

בית המקדש השלישי

ציירה אהובה קליין (C) כל הזכויות שמורות לאהובה קליין

ציורי תנ"ך/ הכוהנים על מזבח הנחושת/ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

"ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על- האש"[ויקרא א,ח]

שבת פרשת צו מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | סיפורים על כבוד השבת מאת הרב אריה קרן שליט"א| עונג שבת עונה שניה עלונים:  עלון ישא ברכה | עלון שערי יוסף | עלון זה השער לה'  | עלון מתיקות הפרשה | עלון שערי יוסף

ציורי תנ"ך/ הלבשת הכוהנים על ידי משה/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויקרב משה את- בני אהרון וילבישם כותנות ויחגור אותם אבנט.."[ויקרא ח, י"ג] 

עלונים עלון אור הצדיק | עלון לקראת שבת | עלון ישמחו | עלון טוב לחסות בה' | עלון דבר תורה | עלון חלון לחולון | עלון בית ה' | עלון ישא ברכה עלונים התשע"ג עלון ישא ברכה עלונים התשע"ד עלון שיחת השבועעלון ישא ברכה 

 |

עלון בני ציון | עלון טוב לחסות בה'עלון סיפורי צדיקים | עלון פורת יוסף לילדים | עלון זה השער לה' אהובה קליין 

פרשת צו- מה גנוז בקורבן השלמים-ומה מקומו באחרית הימים? | פרשת צו- אבן יסוד לחינוך העולם/ אהובה קליין | סעודת קורבן שלמים/ שיר מאת: אהובה קליין (c) | פרשת צו- מדוע היה צורך לזרז את אהרון ובניו? |עבודת הכוהנים |


ציור: סעודת קורבן שלמים בירושלים/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]
 

ציורי תנ"ך/ הסמיכה על האיל /ציירה: אהובה קליין 

פרשת שמיני פרשת שמיני מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | ערכים | סיפורו של אלכס | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א עונג שבת עונה שניה
ציורי תנ"ך/ עופות טמאים/ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד] עלונים התשע"ה 

עלון זה השער לה'

עלונים עלון אור הצדיק | מכון אור החסידות | 

עלון אור החסידות התשע"אעלון ישמחו | עלון ישא ברכה | עלון בסוד שיח

עלונים התשע"ג עלון ישא ברכה עלון טוב לחסות בה' עלון מתוקים מדבש | עלון הוד השבת | עלון בני ציון | עלון חכמת שלמה אכילה טהורה שיר מאת אהובה קליין | משה ואהרון מנהיגים/ שיר מאת: אהובה קליין (c) | פרשת שמיני- במה ברכו משה ואהרון- את ישראל ,מה מקור עוצמת הברכות?| ביום השמיני/ שיר מאת: אהובה קליין © | פרשת שמיני/ מאין לנו כי יש להיזהר מאנשים צבועים? |
איסור אכילת בעלי חיים טמאים - מאת אהובה קליין (c)


ציורי תנ"ך/ משה ואהרון מברכים את העם/ציירה: אהובה קליין©[שמן על בד]

"ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את- העם,וירא כבוד ה' אל כל העם"

[ויקרא ט,כ"ג]

שבת פרשת תזריע

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א|

ציורי תנ"ך/ המצורע מובא לפני הכוהן/ ציירה: אהובה קליין ©]שמן על בד]

עלונים התשע"ה
עלון זה השער לה' | עלון קבלת שבת 

עלון מתיקות הפרשה | עלון שערי יוסף


על

ונים

עלון אור הצדיק לפרשת תזריע-מצורע | עלון לקראת שבת | עלון אור החסידות עלון שבת נט | עלון ישמחו | עלון בית ה' | עלון ישא ברכהעלון לוית חן-בת ים 

עלונים התשע"ג עלון ישא ברכה  | עלון בני ציון | עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה' עמ' 1 עמ' 2 | עמ' 3 | עמ' 4 | עלון מתוקים מדבש עמ' 1 | עמ' 2 
עלון שיחה לעם
 
עלונים התשע"ד עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' | עלון שיחה לעם | עלון בני ציון | עלון פורת יוסף לילדים | עלון טוב לחסות בה'עלון סיפורי צדיקים אהובה קליין
קרבן היולדת מדוע? | היולדת והקרבן - שיר | פרשת תזריע מצורע- מידה כנגד מידה בפרשה כיצד? | טהרה- שיר מאת: אהובה קליין© | פרשת תזריע מצורע-מה הקשר לפרשת שמיני?

ציורי תנ"ך/הכוהן מבער את הבגד הנגוע/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

"ושרף את- הבגד או את השתי או את הערב..."[ויקרא י"ג,נ"ב]

היולדת מביאה קורבן - ציור מאת אהובה קליין (c) לפרשת תזריע פרשת מצורע מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | יגדיל תורה ויאדיר | מאמר על נגע הצרעת | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א| עלונים עלון אור החסידות | עלון ישמחו | עלון התשע"ד עלון קבלת שבת עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה'  | עלון טוב לחסות בה' | עלון סיפורי צדיקים | עלון פורת יוסף לילדים | עלון בני ציון | עלון שיחת השבוע אהובה קליין פרשת מצורע- התחשבות במצבו הכלכלי של המקריב- כיצד?/ אהובה קליין | קורבן עולה ויורד/ שיר מאת: אהובה קליין
מהי נקודת האור הגנוזה בנגעי הבית? | נגע בכתלי הבית/ שיר מאת אהובה קליין ציורי תנ"ך/ בעל הבית שכותלי ביתו נגועים -מספר לכוהן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] "ובא אשר –לו הבית והגיד לכוהן לאמור כנגע נראה לי בבית"[ויקרא י"ד,ל"ה]

לשכת המצורעים ובית הטבילה במקדש צייר: זלמן סמיחוב - מתוך אוסף האיורים של מכון המקדש
פרשת אחרי מות
מקרא ותרגום
 | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכיםדרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | עונג שבת עונה שניה פרשת אחרי-מות קדושים באתר בית חב"ד | עלון אור הצדיק לפרשת אחרי מות-קדושים | עלון אור החסידותדבר תורה לשלחן השבת מאת הרב זאב רז שליט"א | עלון שבת נט | כח הוידוי - אהובה קליין | פרשת אחרי מות-שני שעירים, שני גורלות - כיצד? עלונים תשע"ה עלון ישא ברכה | עלון מתיקות הפרשה | עלון זה השער לה' | עלון מתיקות הפרשה
עלונים התשע"ד עלון זה השער לה' | עלון בני ציון | עלון סיפורי צדיקים | עלון בני ציון עלון פורת יוסף לילדים עלונים התשע"ג  עלון קבלת שבת  | עלון ישא ברכה עלון מתוקים מדבש:  עמוד 1 | עמוד 2 עלון טוב לחסות בה': עמוד 1 | עמוד 2 | עמוד 3 | עמוד 4 | עלון בני ציון | עלון דבר תורה |  עלון חכמת שלמה עלונים נוספים:
עלון ישמחו לשבת הגדול | עלון חלון לחולון | עלון לוית חן | עלון בית ה' | דבר תורה לשולחן שבת ציורי תנ"ך/ הקטרת קטורת ביום הכיפורים/ ציירה: אהובה קליין©[שמן על בד] (c) הכהן הגדול ושני השעירים - אהובה קליין שבת פרשת קדושים מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"אכיבוד אב ואם והקשר עם ההורים - אתר תשובה שלמה | כיבוד הורים וחזרה בתשובה - אתר אורות ישראל | ואהבת לרעך כמוך | מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך

עלונים התשע"ד שיחת השבוע | שיחה לעם | ישא ברכה פורת יוסף לילדים | טוב לחסות בה' | בני ציון סיפורי צדיקים
עלונים עלון אור החסידות | עלון ישמחו | עלון ישא ברכה |
אהובה קליין: פרשת קדושים- מה המשמעות להיות עם קדוש? - אהובה קליין | עם סגולה - שיר מאת אהובה קליין|
פרשת אחרי מות קדושים- משפט צדק כיצד? ישנו שופט | שבת קודש - במה חשיבותה | שבת המלכה - שיר ציורי תנ"ך/ עוללות/ ציירה/ אהובה קליין © [שמן על בד] ציורי תנ"ך/ השבת/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בדהכהן הגדול ביום הכיפורים - זלמן סמיחוב, מכון המקדש


ציורי תנ"ך/ הבטחת הארץ לאברהם/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

שבת פרשת אמור

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | מעלתם של הכהנים: מאת הרב אריה קרן שליט"א |

טעם ספירת העומר-אהובה קלייןסיפור לשבת: מחיל אל חיל | 
הבאת העומר/ שיר מאת: אהובה קליין (c) | פרשת אמור- הבאת העומר לכהן-אימתי? |


ציורי תנ"ך/ ספירת העומר/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד].

"וספרתם לכם ממחרת השבת ,מיום הביאכם את עומר התנופה-

שבע שבתות תמימות תהיינה"] ויקרא, כ"ג, ט"ו]


עלונים התשע"ה
עלון ישא ברכה | עלון מתיקות הפרשהעלון מתיקות השבתעלון קבלת שבת | 


עלונים התשע"ד
עלון שיחת השבוע | עלון ישא ברכה | עלון סיפורי צדיקים | עלון פורת יוסף לילדים | עלון טוב לחסות בה' | עלון בני ציון | עלון זה השער לה'
עלונים התשע"ג
מעיין החיים עמ' 1 |
מעיין החיים עמ' 2 |
זה השער לה' צדיקים יבואו בו | עלון בני ציון | עלון הוד השבת | 
עלון טוב לחסות בה'
עלונים 
עלון אור הצדיק | עלון אור החסידות | עלון שבת נט | עלון ישא ברכה עלון ישמחו | 

 

ציורי תנ"ך/ המקלל מובא לפני משה למתן גזר דינו/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

שבת פרשת בהר מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכיםדרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | סיפור לשבת: בשדה של צביקה | ציורי תנ"ך/ שנת היובל-השיבה לשדות/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] "וקידשתם את שנת החמישים שנה ... ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל- משפחתו תשובו" [ויקרא כ"ה, י]
עלונים התשע"ה
עלון שערי יוסף  | עלון ישא ברכה  | עלון זה השער לה'  | עלון מתיקות התורה אהובה קליין

פרשת בהר- דמיון מדהים בין מצוות שמיטה לשמירת השבת-כיצד? | "ושבתה הארץ"/שיר מאת: אהובה קליין (c) | 
פרשת בהר- מאין לנו כי התורה כולה ניתנה על הר סיני?/ מאת: אהובה קליין. | 
ישנו הר/ שיר מאת: אהובה קליין (c) | פרשת בהר-בחוקותי-מה גנוז בהר סיני? | אגדת ההרים
שנת היובל / שיר מאת אהובה קליין (c) | | | | | | | |

עלונים תשע"ד


עלון ישא ברכהעלון שיחת השבועעלון קבלת שבתעלון זה השער לה'עלון סיפורי צדיקים עלון אשכול יוסףעלון שיחה לעםעלון פורת יוסף לילדיםעלון בני ציון

עלונים תשע"ג


 | | | | | | 

קבלת שבתישא ברכה הוד השבתמתוקים מדבשבני ציון דבר תורה | | | |חכמת שלמה

עלונים 

עלון אור הצדיק
עלון אור החסידות
עלון שבת נט
עלון ישא ברכה התשע"א 
עלון ישמחו 
 | | עלון ישא ברכה התשע"ב
עלון בית ה'
עלון טוב לחסות בה' ציורי תנ"ך/ תקיעת שופר בשנת היובל/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] "והעברת שופר תרועה....."[ויקרא כ"ה, ט-י]

שמיטה: ציור מאת אהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ מעמד הר סיני/ציירה:אהובה קליין© [שמן על בד] (c)

שבת פרשת בהר מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכיםדרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | סיפור לשבת: בשדה של צביקה | ציורי תנ"ך/ שנת היובל-השיבה לשדות/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] "וקידשתם את שנת החמישים שנה ... ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל- משפחתו תשובו" [ויקרא כ"ה, י]
עלונים התשע"ה
עלון שערי יוסף  | עלון ישא ברכה  | עלון זה השער לה'  | עלון מתיקות התורה אהובה קליין

פרשת בהר- דמיון מדהים בין מצוות שמיטה לשמירת השבת-כיצד? | "ושבתה הארץ"/שיר מאת: אהובה קליין (c) | 
פרשת בהר- מאין לנו כי התורה כולה ניתנה על הר סיני?/ מאת: אהובה קליין. | 
ישנו הר/ שיר מאת: אהובה קליין (c) | פרשת בהר-בחוקותי-מה גנוז בהר סיני? | אגדת ההרים
שנת היובל / שיר מאת אהובה קליין (c) | | | | | | | |

עלונים תשע"ד


עלון ישא ברכהעלון שיחת השבועעלון קבלת שבתעלון זה השער לה'עלון סיפורי צדיקים עלון אשכול יוסףעלון שיחה לעםעלון פורת יוסף לילדיםעלון בני ציון

עלונים תשע"ג

 | | | | | | 

קבלת שבתישא ברכה הוד השבתמתוקים מדבשבני ציון דבר תורה | | | |חכמת שלמה

עלונים 

עלון אור הצדיק
עלון אור החסידות
עלון שבת נט
עלון ישא ברכה התשע"א 
עלון ישמחו 
 | | עלון ישא ברכה התשע"ב
עלון בית ה'
עלון טוב לחסות בה' ציורי תנ"ך/ תקיעת שופר בשנת היובל/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] "והעברת שופר תרועה....."[ויקרא כ"ה, ט-י]

שמיטה: ציור מאת אהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ מעמד הר סיני/ציירה:אהובה קליין© [שמן על בד] (c) פרשת בחוקותי 


מקרא ותרגום

 | | | | | תורה.נטאש התורהשופרערכיםדרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א

ציורי תנ"ך/ עץ השדה ופריו/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]"..ועץ ייתן פריו" [ויקרא כ"ו, ד]

 חדש: סיפורים לפרשת השבוע מאתר יהדות נט עלונים תשע"ה | | | 
עלון ישא ברכהעלון מתיקות הפרשהעלון שערי יוסף עלון זה השער לה'
עלונים תשע"ד:


עלון ישא ברכה | | | | | | | עלונים: | | | עלונים תשע"ב: | | | | | עלון שיחת השבוע עלון שיחה לעם
עלון סיפורי צדיקיםעלון פורת יוסף לילדיםעלון שערי יוסף
עלון זה השער לה' עלון בני ציוןעלון טוב לחסות בה'


עלון ישא ברכה לפרשת בחוקותיעלון ישמחו לכבוד ל"ג בעומרעלון אור החסידות לפרשת בהר-בחוקותי


ישא ברכהאור החסידותדבר תורה לשלחן שבתבית ה'אוצרות חיים אור לפרשת השבוע
אהובה קליין:

 | האם השלום הוא בר השגה?שלום בר קיימא - שיר מאת אהובה קליין
 | פרשת בהר בחוקותי- הנושא המשותף/ מאת: אהובה קליין  | פרשת: בהר, בחוקותיי- מתכון לשלום אמיתי / אהובה קליין פרשת בחוקותי - כיצד נמגר את האלימות מתכון שלום אמיתי ציורי תנ"ך/ השלום בארץ/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]
"ונתתי שלום בארץ.."[ויקרא כ"ו,ו]
"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו..." / ציור מאת: אהובה קליין (c)
קישורים נוספים

 | | | | | 

חומש ויקרא-מקראחומש ויקרא-רש"יחומש ויקרא-הרמב"ןקישורים לקריאת התורהקישורים לעלונים נוספיםקישורים נוספים לפרשת השבוע

Article edited with . Subscribe for a membership to remove promotional messages like this one.

the HTML Code Editor

Article composed with the free online HTML5 editor software.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20252722

אתר השבת


מאמרים אחרונים