movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת תצא

   

דבר החסידות – פרשת  תצא

 


יש דורשין אותו לשבח...

 

הקשה אחד מגדולי ישראל דדורינו:

 

איך אפשר בדור מפונק כמו שלנו להסביר את הפסוק "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו", וכבר הסכימו לזה כל המחנכים, שבימינו הילדים לא מתחנכים ע"י ייסורים?

 

הוא מותיב לה והוא מפרק לה:

 

יש לקרוא את הפסוק בפיסוק דלהלן: "כי יהיה לאיש בן, סורר ומורה איננו, שומע בקול אביו ובקול אמו". אבל אם "ויסרו אותו" – אז "ולא ישמע אליהם"!...

 

(שמעתי פעם בהרצאה של חינוך, ואיני זוכר ממי)

 

 

~~~

למה "בית חדש"?


בפרשתנו (כב, ח) מצווה התורה: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו".


ויש לדייק:

 

א)    מדוע נאמר בפסוק "בית חדש" דווקא, הרי ההלכה היא (ספרי עה"פ) שחיוב מעקה הוא גם בבית קנוי או שכור, ולא דווקא כשבונים בית חדש?


ב)    מדוע מתבטאת התורה "כי יפול הנופל ממנו", כאן הרי מדובר על מניעת נפילה, כלומר שזה לפני הנפילה, ומדוע קוראת לו התורה "נופל" בלשון עבר*?


ויש לומר, שרמז יש כאן, מיוסד על דברי המשנה (ריש יומא) "ביתו זו אשתו" – כשאשר אדם נושא אשה, ומטבע הדברים זה גורם ירידה מסויימת בדרגתו הרוחנית, כמרומז בדברי חז"ל (יבמות סג, א) "נחית דרגא, נסיב איתתא", ובפרט כאשר עול הפרנסה מוטלת עליו, "ריחיים על צווארו".


– על כך מצווה עליו התורה: "כי תבנה בית חדש" – כאשר אתה מתחיל חיי נישואין, אז "ועשית מעקה לגגך" – עליך לעשות לעצמך גדרים וסייגים חדשים, גם כאלה שלא נהגת בהם לפני זה, ואז "ולא יפול הנופל ממנו" – שלמרות שיש 'נפילה' רוחנית, הרי באמצעות ה'מעקה' יוכל אדרבה לעשות מה'גשמיות' רוחניות, שזוהי תכלית ירידת הנשמה לגוף להעלות את העולם הגשמי ולהכניס בו קדושה.

 

שבת שלום!

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

 


מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יט, תצא שיחה ב בתחילתו (עמ' 208 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 225 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" דברים (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' רעו-ז.

 


______________

*)  הגמרא (שבת לב, א הובא בפרש"י ואב"ע כאן) משיבה על זה: "ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית . . אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב", אבל לכאורה אין זה 'חלק' בפשוטו של מקרא, כי "נופל" פירושו (לא ראוי ליפול, כי אם) לשון הווה ושם התואר – "נופל" ממש.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20097230

אתר השבת


מאמרים אחרונים