movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ת"ח וס"ת שנפלו

שאלהשבוע טוב!


רציתי לשאול:


אם ל"ע נפל תלמיד חכם גדול וספר תורה עמו על הרצפה, האם להגביה קודם את התלמיד חכם או הספר תורה?


יישכ"ג -


מרדכי ציון


 


תשובת הרב ש. ב. גנוט 

  


מכות כ"ב ע"ב אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה דאילו בס"ת כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא.


ואמנם  בקדושין ל"ג נאמר להיפך, מפני לומדיה עומדים, מפניה לא כל שכן. וכבר עמדו על כך רבותינו הראשונים. והמהרי"ט בחידושיו לקידושין תירץ שהסוגיא במסכת קידושין עוסקת בת"ח שלא הגיע להוראה, ובכה"ג התורה עדיפה ממנו, אולם הסוגיא במסכת מכות דנה בת"ח שהגיע להוראה ומורה, והוא עדיף מספר תורה. וכעין זה כתב השבות יעקב (ח"א או"ח סימן יא) לחלק בין ת"ח מופלג בתורה לבין ת"ח שאינו מופלג. והדברים עתיקים.


ואולם ס"ת שנפל חשוב בזיון גדול ונהגו להתענות על כך כל הציבור וכפי שהאריכו הפוסקים דאף דלא מצינו כן בש"ס מ"מ כן המנהג. ויש באחרונים שהסמיכו לזה הא דהרואה תפילין שנשרפו בזרוע צריך לקרוע וכו', עי' בזה בכפו"ת בסוכה ובשו"ת חיים שאל ח"א סי' יב ובשו"ת זכר יהוסף להגרי"ז שטערן ועוד, כנודע. ואין ענין להאריך בדברים הידועים.


אך לא מצינו שאם אדם נפל חשוב בזיון כה גדול. ולכן נראה שצריך להרים קודם כל הס"ת ואח"כ הת"ח. 

ואם יש שריפה או סכנת נפשות, יש להציל כל יהודי לפני ס"ת, ולאו דווקא ת"ח.בברכה שמואל ברוך גנוט

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20097145

אתר השבת


מאמרים אחרונים