movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה הנחת תפילין בבית הכנסת בעידן הקורונה

הנחת תפילין בבית הכנסת בעידן הקורונה

שאלה:

 

לכבוד הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט''א מח''ס ויאמר שמואל,

נשאלתי מאיזה רב באחד הקהילות שבגולה, שרק עתה יש להם אישור להתפלל במנין, כי עד  עתה לפני שבוע היה אצליהם סגר מפורים, ועתה נתנו רשות להתפלל בחצר בית הכנסת, אמנם בית הכנסת פתוח, וכתב לי הרב דשם, שמשום מה מניחים תפילין בתוך הבית כהנסת ואח''כ יוצאים לחצר כי הרי הם צריכים להתפלל בחצר, האם יש בכך משום זלזול בבית הכנסת, ולכאורה י''ל דכיון דהם מניחים תפילין בבית הכנסת לקבל קדושת המקום ובפרט שלא היו הרבה זמן בבית הכנסת, אין בזה שום זלזול, ואשמח לדעת מה דעת כת''ר בענין זה.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

הרעיון שלהם פשוט.

כיון שנפסק בשו"ע סי' כה ס"ב שנכנסים עטורים בטלית ותפילין לביהכנ"ס, והיינו מקום התפילה. א"כ כיון שמקום התפילה שלהם הוא החצר, לכן הם מניחים תפילין מחוץ למקום התפילה העכשווי, היינו בחצר, והם עושים זאת בביהכנ"ס.

כנראה אינם יכולים להניח תפילין בבית ולהגיע כך לביהכנ"ס, שהרי בחו"ל עסקינן והגויים מלעיגים וכו', כמובא שם במשנ"ב ובש"פ כנודע. א"כ ודאי שהם עושים כהלכה ואישר חיליה.

 

ואף שבזוה"ק שהביא הב"י שם כתיב להיכנס לביהכנ"ס דווקא בטו"ת, "ומאן דעייל לבי כנישתא כד נפיק מתרעיה ולא תפילין ברישיה וציצית בלבושיה ואמר אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך קוב"ה אמר אן הוא מוראי ודא אסהיד סהדותא דשיקרא.  מ"מ הלא בעוה"ר בגלל חולי הקורונה הרי החצר הוא מקום תפילתם. א"כ שפיר עבדי.

בברכה,  שב"ג


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20097187

אתר השבת


מאמרים אחרונים