movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home יהדות אמונה עוגן הצלה - מתוך דברי הרש"ר הירש זצ"ל

עוגן הצלה - מתוך דברי הרש"ר הירש זצ"ל

עוגן הצלה - מתוך דברי הרש"ר הירש זצ"ל - במעגלי השנה, ספירת העומר [ג]
 
הגשמתו של עניין קדוש, הקרוב ללב, במסגרת עצמאית, היא עוגן ההצלה היעיל ביותר.
פעולה זו עשויה ליצור מיד בכל מקום חוגים, אם כי מצומצמים, אבל מגובשים ויציבים, של שומרי תורה ומצוות.
...
אך האמנם זו הדרך, שבעניני רוח ודת יהא כל אחד אחראי כלפי עצמו בלבד?
האמנם די בכך, שכל אחד יציל את עצמו ובני ביתו בלבד?
אפילו מי שאין לו בנים, או שבניו כבר נתבגרו,
היוכל להשאר אדיש ושוה נפש בראותו את בני השכנים מבקרים בבית ספר,
אשר יחנכם ויכשירם לכל דבר פרט לתודעה יהודית, ולא כל שכן לשמירת המצוות; 
ולא זו בלבד, אלא עוד יחדיר בקרבם שנאה ליהדות ולשומרי מצוות?
האפשר להתייחס לזאת בשויון נפש.....?
האמנם די בכך, שכל אחד מאתנו ידאג לעצמו ולמשפחתו בלבד?
האין אנו חייבים לעשות הכל, כדי לעזור לאחינו בדעה,
כי יוכל גם הוא לחיות לפי דיני התורה?
וכי המצוה מן התורה "והחזקת בו" (ויקרא, כה-לה), או "וחי אחיך עמך" (שם, ל"ו), חלה רק על מצוקה חומרית?
וכי המצוה של "לא תעמד על דם רעך" (שם, יט-טז) אמורה רק לגבי סכנה גופנית?
....
האם מאמרם של חז"ל: "כל ישראל ערבים זה בזה" (שבועות, לט) אינו חל גם על תקופתנו?
וכי כך ערבים אנו זה בזה, כאשר כל אחד מציל רק את נפשו? והאמנם הצלנו את נפשנו, כאשר לא הצלנו אלא אותה בלבד?

ואם תשאלו, מה בידינו לעשות? הרי תשובה היא: בשתי דרכים - בדיבורים ומעשים. לא תיתכן כל השתמטות משתי דרכים אלו.
...
אמנם יש צדק עלי  אדמות - "אך יש אלקים שפטים בארץ" (תהילים, נח-יב) -
אבל דרוש מי שיוצא את הצדק לפועל,
וחובה מוטלת על כל אחד לקבל על עצמו משימה זו. ו
אין לך מי שאינו מוסמך לכך.
כל הנמנה על "מורשה קהלת יעקב" (דברים לג-ד) הוא בר תוקף ובר חובה לפעול בנדון זה. 
...
 
"מהחל חרמש בקמה" (דברים טז-ט) - עד זמן מתן תורה הננו סופרים את העומר,
ובימי ספירה אלה זוכרים אנו את הקדושים "שמסרו נפשם על קדושת ה'".
מר רב היה אושרנו, אילו היה מתלקח בנו ניצוץ אחד מן ההתלהבות הגדולה שיקדה באותם קדושים,
ובכח ה"עומר" שלנו היינו עושים בכל האמצעים העומדים לרשותנו למען תורת ה' -
כי אז היתה הרווחה לכל שומרי התורה,
ויכולים היינו להתפלל בגאון: "ותן חלקנו בתורתך".  
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20269183

אתר השבת


מאמרים אחרונים