movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

סיפורו של משלוח מנות אחד

סיפורו של משלוח מנות אחד
הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א 

"מוישי, מסור נא בבקשה את משלוח המנות למשפחת לוי", ביקש אבא ומוישי שב הביתה שמח. "עליתי אליהם לקומה רביעית, וקיבלתי חפיסת עדשים".
"קומה רביעית?", תהה אבא, "משפחת לוי גרים בקומה ראשונה!"
התברר שבאותו הבניין מתגוררות שתי משפחות לוי, והילד טעה ומסר את המשלוח למשפחת לוי השניה. כעת רוצה הרב כהן לדעת האם הוא קיים, בלי כוונה, מצות משלוח מנות.

משלוח המנות שקיבלנו ממשפחת גוטמכר, כלל בקבוק יין ובקבוק שתייה. האם זהו משלוח מנות בו יוצאים ידי חובה, שהרי אין בו שני מיני מאכל, אלא שני מיני שתייה?

הארון של משפחת בן-נעים גדוש בחבילות ביסלי, והם מתלבטים האם ניתן לשלוח משלוח מנות המורכב משתי חבילות ביסלי דומות. מה דעתכם?

גברת הררי מסרה לילדתה, המחופשת למלכת אסתר, עוגה יפה וחבילת במבה, כדי למוסרה למשפחת יוחננוף. הילדה נטלה בידה האחת את שרביט הזהב ובידה השניה אחזה בעוגה. כששבה הביתה הבחינה הילדה ששכחה לתת למשפחת יוחננוף את חבילת הבמבה, והיא התכוונה לרוץ ולצרף גם את הבמבה למשלוח העוגה, אך אז עצר אותה אחיה ותהה: "מי אמר שמקיימים "משלוח מנות" במשלוח שחולק פעמיים? בפעם הראשונה הבאנו ליוחננוף רק עוגה, וכעת נביא להם רק במבה, והרי כל משלוח מנות צריך לכלול שתי מנות. הלא כן?!".

המאמר שלפניכם מבוסס כולו על סיפור משלוח המנות של נשיא ישראל. לא נקבע בו מסמרות והוא נועד רק לשמחנו בדברי תורה, כשכל אחד יבדוק את ההלכה למעשה.

הגמרא במגילה (ז,א) מספרת כך: "רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרב הושעיא אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא" (=ירך עגל וחבית יין). שלח ליה: "קיימת בנו רבנו "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".

ר"י הנשיא התכוון לשלוח לרבי הושעיא משלוח מנות, אך כיוון שרבי הושעיא סבר שהוא עצמו עני, לכן אמר לו רבי הושעיא שהוא קיים במשלוח זה גם "מתנות לאביונים", למרות שר"י הנשיא עצמו לא התכוון לכך.

ה"כתב סופר" כתב שאם רב הושעיא עצמו היה מקבל את משלוח המנות מבלי להתכוון לזכות בו גם ל"מתנות לאביונים", אזי ר"י הנשיא לא היה מקיים בכך מצוה זו, אלא רק מצות "משלוח מנות", אותה התכוון לקיים בשעה ששלח אליו. אך רבי הושעיא, שידע שהוא עצמו עני, לא רצה לזכות במשלוח כ"משלוח מנות" אלא כ"מתנות לאביונים", וכיוון שר"י הנשיא עצמו התכוון לשלוח לו את המשלוח בדרך חיבה ורעות, אזי קיים את שתי מצוות גם יחד. על דברי הכתב סופר הקשה הגר"ע סופר זצ"ל גאב"ד פרשבורג, שהרי ר"י הנשיא לא התכוון כלל לקיים במשלוחו מצות "מתנות לאביונים", והרי "מצוות צריכות כוונה", ואם כן, כיצד קיים מצוה, כשלא התכוון כלל לקיימה?

בספרי "ויאמר שמואל" סימן מ"ז ביארתי בס"ד שבמצוות שבין אדם לחברו, שכל תכליתם הוא שהשני יקבלם, ואם הוא קיבל אותם, ונהנה מהם, אין זה משנה שאנו לא התכוונו לקיים בכך מצוה. מו"ר מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הסכים לדברים והוכיח כך מהלכות צדקה, שאדם שאיבד פרוטה ועני מצאה, שמקיים בכך מצות צדקה. ראו שם בהרחבה.

יתכן שכשנשלח בטעות משלוח מנות למשפחה אחת במקום למשפחה שניה, הנושא גם קשור למחלוקת בין ה"תרומת הדשן" ל"מנות הלוי" האם שולחים משלוח מנות לצורך סעודת פורים, או כדי להגביר אהבה בין היהודים. והנה לפי הטעם ששולחים כדי להגביר אהבה, אם כן השולח לא שלח זאת כדי לאהוב את האדם ששלח אליו בטעות, אך המקבל דוקא יאהב אותו מכאן ואילך, בעקבות המשלוח. ואם המצוה מצד ריבוי הסעודה, סוף סוף סעודתו התרבתה, גם בטעות.


ב"ירושלמי" מובא הסיפור באופן שונה. לדברי הירושלמי, בהתחלה ר"י הנשיא שלח לרבי הושעיא ירך בשר וכד יין. שלח לו רבי הושעיא שהוא קיים בכך רק מצות "מתנות לאביונים", אך לא "משלוח מנות". חזר ר"י הנשיא ושלח לו בשר עגל ועוד שלושה כדי יין, ואמר רבי הושעיא שהפעם הוא קיים מצוות משלוח מנות. (וכך גירסת רבנו חננאל במגילה ז' ב'). ה'הר צבי' עומד על שלשה חידושים שעולים מגרסת סיפור זה. החידוש הראשון הוא, שרבי הושעיא סבר שיוצאים ידי חובת משלוח מנות אך ורק באוכל, אך לא במשקה, ולכן רבי הושעיא אמר לו שהוא קיים בו רק "מתנות לאביונים" ולא "משלוח מנות", כי למצות משלוח מנות צריך לשלוח שתי מנות, ירך בשר היא רק מנה אחת והיין אינו נחשב למנה. לעומת זאת, המגן אברהם כתב בשם השל"ה והט"ז בשם תרומת הדשן, שניתן לקיים "משלוח מנות" גם במשקאות. הוא מוסיף חידוש שני, העולה מדבריהם, לפיו ניתן לשלוח את שתי המנות בשתי פעמים. שהרי רבי הושעיא סבר שהיין אינו מצטרף למשלוח המנות, ובמשלוח היה רק בשר, וכאשר ר"י הנשיא שלח אליו חתיכת בשר נוספת, אמר לו רבי הושעיא שקיים הוא בכך "משלוח מנות". ואמנם החיד"א כתב שצריך לשלוח את המנות בבת אחת, ואילו המהר"י אלגאזי הסתפק בדבר.

ה'הר צבי' מצביע על חידוש נוסף, שניתן לשלוח שתי מנות ממין אחד, ולפחות שתי חתיכות של אברים שונים. שהרי ר"י הנשיא שלח בפעם ראשונה ירך של עגל ובפעם השניה חתיכת בשר עגל, ויצא ידי חובת המצוה. ואולם רבים מהפוסקים כתבו שאין לשלוח אותו מין בשתי חתיכות, אלא שני מינים שונים. ודבר זה גם קשור להלכות בורר בשבת, האם ישנו איסור ברירה בשתי חתיכות אוכל, כמו רבע עוף או חזה עוף. 

הריטב"א ביאר ביאור אחר בכך שרבי הושעיא לא רצה להחשיב את משלוח המנות שנשלח אליו כ"משלוח מנות", אלא רק ל"מתנות לאביונים", משום שרבי הושעיא סבר שר"י הנשיא לא שלח אליו תשורה יקרה המיועדת לו לפי כבודו, וסבר שחלק ממצות משלוח מנות הוא לשלוח לאדם מנה שתראה ששולחה מחשיב אותו. ואם הוא שולח לו דבר שאינו מכובד, לפי חשיבותו ודרגתו, לא יצא ידי חובת "משלוח מנות". והפוסקים דנו האם לדעת הריטב"א, צריך שהמתנה תהיה חשובה לפי רמת המקבל או לפי רמת הנותן, (ראו בחיי אדם ובביאור הלכה).

-'משכיל' אחד שלח להמלבי"ם עוגה בדמות כלב, כ"משלוח מנות". החזיר לו המלבי"ם כתשורה את תמונתו שלו והוסיף פתק, בו כתב לאותו משכיל: "אתה שלחת לי את תמונתך ואני שולח לך את תמונתי"...

לדברי הריטב"א, אותו המשכיל לא קיים מצות "משלוח מנות", למרות ששלח עוגה טעימה, כיון שהעוגה נשלחה כליגלוג והשפלה. (וידועה מחלוקת ה"תרומת הדשן" ל"מנות הלוי" האם שולחים משלוח מנות לצורך סעודת פורים, או להגברת האהבה בין השולחים. -לפי הטעם ששולחים כדי להגביר אהבה, אם כן בודאי שבמשלוח מנות משפיל ומעליב, לא מתקיימת המצוה, אך אולי גם לטעם והגדר ששולחים כדי שיהיה עוד מזון בסעודת הפורים, יתכן שבשליחת דבר מעליב לא יוצאים ידי חובה. כי למרות שהוסיף לו בצרכי הסעודה, עדיין ביזה אותו). 

---הלכות רבות הובאו בדברי הפוסקים מסיפור משלוח מנות זה, והנה לנו דבר נפלא, לפיו מעשה של רגע אחד, יוצר הרבה תלמוד תורה ודברי הלכה!

(המאמר פורסם ב"יתד נאמן")

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20513038

אתר השבת


מאמרים אחרונים