movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

הלכות בין המצרים התשע"ג

הלכות בין המצרים התשע"ג

מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אב / הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

* עדות אשכנז, הנוהגים כדעת הרמ"א, אינם מסתפרים בשלושת שבועות אלו, אחד אנשים ואחד נשים 1 . (אך מותר לנשים להסתפר במקרים מסוימים 2 ). ומותר לנערות להסתפר לצרכי שידוכים, עד השבוע שחל בו תשעה באב 3 .

* אין מספרים גם ילדים קטנים, למרות שלא הגיעו עדיין לגיל חינוך 4 . והמשנה ברורה כתב בשם החיי אדם, שלצורך הקטנים אין להחמיר עד השבוע שחל בו תשעה באב.

* הרבי מצאנז בעל ה"דברי יציב" מיקל לספר תספורת ראשונה של ילד בן שלש, גם בשבוע שחל בו תשעה באב, ששמחת התספורת שלו היא שמחת מצוה. הוראת הרבי מסאטמר בעל ה"ויואל משה" היא שלא לעשות חאלאקה לילד בן שלש בשלושת השבועות 5 . והוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היא שאם הילד נעשה בן שלש לאחר י"ז בתמוז, ניתן לספרו. אך כשנהיה בן שלש בחודש אב, ידחו את החאלאקה לאחר תשעה באב 6 .

* בני עדות המזרח, הנוהגים כפסקי השולחן ערוך, מסתפרים כרגיל עד ראש חודש אב 7 .

* בני ישיבות מבני עדות המזרח, הלומדים בישיבות אשכנזיות, לדעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל יכולים להסתפר ואין בכך חשש של "לא תתגודדו", כיון שכולם יודעים שהם נוהגים כדעת השולחן ערוך, ואילו לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ראוי שינהגו כמנהג המקום ולא יסתפרו או יתגלחו בשלושת השבועות 8 .

* מבחינת ההלכה, מותר ללכת לים ולבריכה ללא שום פקפוק, עד ראש חודש אב. ואפילו לאלו שלא הלכו לים ולבריכה במשך הקיץ 9 . (ולמרות שמפורסם בעולם שמותר ללכת לים ולבריכה רק לאלו שכבר ביקרו שם במהלך הקיץ, אין לדבר זה שום מקור בהלכה 10 ). ואמנם צריך להיזהר שבעתיים בימים אלו, כי ימים אלו מסוגלים רח"ל לסכנה. אך ישנם הנוהגים שלא ללכת לים ולבריכה, מחשש שימים אלו הינם ימי סכנה 11 , וכך הורה מרן הסטייפלר זצ"ל לבני ביתו, שלא ייסעו לים, לא מפני ההלכה, אלא מפני שימים אלו מסוכנים יותר משאר ימות השנה.

* אסור לרקוד ולנגן או להאזין למוזיקה בשלושת השבועות 12 . והוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ויבלחט"א הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ היא שאין להאזין גם לשירים שקטים ושירי רגש וגם לשירים העוסקים בחורבן בית המקדש 13 . וגם בני עדות המזרח נוהגים שלא לשמוע מוזיקה ולנגן בשלושת השבועות 14 .

* ישנם המקילים לשמוע קטעי חזנות 15 וישנם האוסרים לשמוע גם קלטת המשמיעה שירה בפה בלי ליווי מוזיקלי 16 , ויש האוסרים גם לשיר שירה בפה 17 , אך מותר לשיר בפה לכבוד ה' יתברך, או בשעת התפילה 15.
* ישנם דעות לכאן ולכאן האם מותר להתיר כלי זמר, ריקודים ומחולות בסעודות מצוה, עד ר"ח אב 21 , ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל פסק שבסעודות כמו בר מצוה וכדו', ניתן לשיר בפה, אך אין להשמיע מנגינות. ובסעודת "שבע ברכות" מותר לנגן ואף לרקוד. 22
* ישנם מקילים במקרים מסוימים ללמוד שיעורי נגינה עד שבוע שחל בו תשעה באב, ויעשה שאלת חכם 23 . והגרי"ש אלישיב הורה שתלמידה הלומדת נגינה ואם לא תשתתף בשיעורים תפסיד את שכר הלימוד, מותר לה להשתתף בהן. וכן מורה שתפסיד ממון אם לא תערוך שיעורי נגינה, יכולה לעורכן 24 .
* מותר למלמדי תתי"ם, למדריכות בקיטנות וכדומה, לשיר עם הילדים 25 .
* מצד ההלכה מותר לעבור לדירה חדשה, להרחיב או לשכור דירה, כדי שמשפחתו תוכל לגור בה בצורה נורמלית (ולא במקום שנועד להרווחה ושמחה בעלמא) 26 . אך המנהג להימנע מכך בימים שכאלה, משום שאין בדבר סימן טוב. אך כאשר מדובר בהפסד כספי או שהקניה משתלמת מבחינה כלכלית, אפשר לעשות זאת 27 .
* מרן ה"חזון איש" זצ"ל אמר שלא כדאי גם לחפש דירה בימים שכאלה 28 .
* יש המחמירים שלא לסייד ולצבוע את הבית, החל מי"ז בתמוז 29 , אלא אם כן מדובר בסיוד שלאחר טינוף הקיר, נזילה, פיח עשן, וכדומה. וכשהתחילו לסייד את הבית לפני י"ז בתמוז, ניתן להמשיך בסיוד ובצביעה עד ראש חודש 30 . ומותר להרחיב דירה או לשפצה, משום שבני הבית התרבו בס"ד, או לצרכי השכרה ומכירה 31 .
* מאחר שלא מברכים "שהחיינו" בימים אלו, לכן אין לקנות חפצים ובגדים חשובים שמברכים עליהם "שהחיינו" 32 . אך מוצרים שמספר אנשים נהנים מהם, אשר מברכים עליהם "הטוב והמטיב" (כמו מקרר, מכונית ומזגן וכדומה), אין מניעה לרוכשם עד ר"ח אב 33 . ]ולגבי מנהג הספרדים, ראו בכף החיים בענין זה[.
*מותר למסור פאה לתיקון או לסירוק, עד ראש חודש אב 34 .
* כלי בית פשוטים או מוצרים שאין בקנייתם שמחה, מותר לקנותם. ומותר לקנות בגדים שלא שמחים בהם, עד ר"ח אב 35 .
* מותר לתת מתנה בשלושת השבועות (חוץ מתשעה באב) 36 .
* מסתבר שמותר להזמין בימי בין המצרים חדר בבית מלון או צימר לאחר תשעה באב. ובמקום שישנו חשש שחדרי המלון והצימרים לא יהיו פנויים או יעלו במחיר יקר יותר, בודאי שיש להקל בדבר. * כתב השולחן ערוך: "טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש, אבל על פדיון הבן אומר, ולא יחמיץ המצוה. והוסיף הרמ"א: וכן בפרי שלא ימצא אחר ט' באב, מותר לברך ולאכלו בין המצרים". וכתב המשנה ברורה: "אשה מעוברת מותרת לאכול פרי בלא שהחיינו, שמא תתאוה ויגרום נזק לה ולולד. וכן חולה גם כן מותר שהפירות פותחין לו תאותו לאכול דברים טובים ובמקום חולי לא אסרו".
* ילדים (שהגיעו לגיל חינוך ברכות, אך עדיין אינם מבינים את משמעות אבלות "בין המצרים") שרוצים לאכול פרי חדש, יכולים לברך "שהחיינו" ולאכלם בברכה 37 . כשנולד בת ניתן לברך עליה "שהחיינו" בראייתה, (להמברכים על ראיית בת), וכשנולד בן מברכים "הטוב והמטיב".
*מאחר שלא מברכים על נעליים ברכת שהחיינו, וכן על בגדים שלא מברכים ברכה זו, מותר לקנותם וללובשם עד לראש חודש אב. והחל מראש חודש אב הדבר אסור מצד רכישת דברים חדשים ולא מצד ברכת ה"שהחיינו" 38 .
* המניח תפילין לראשונה בחייו בימים אלו או המגיע לגיל שבעים, שמברכים שהחיינו ע"י פרי או בגד חדש, יעשו שאלת חכם בדבר ברכת ה"שהחיינו" 39 .
* ולסיום: השולחן ערוך מביא את דיני האבילות רק מראש חודש ולא מי"ז בתמוז. ומאחר שלבני עדות המזרח ישנם מנהגים שונים במה להקל ובמה להחמיר, יעשה כל אחד כמנהגו.

1 שו"ע ורמ"א סימן תקנ"א ומשנ"ב.
2 פוסקים.
3 מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל.
4 שו"ע ומשנ"ב, והוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
5 נטעי גבריאל פ"ח, פסקי תשובות סי' תקנא אות מד.
6 קובץ גלאט בשם מרן הגריש"א זי"ע.
7 שו"ע תקנא סי"ב. ועי' רמ"א סעיף ד.
8 הליכות שלמה פי"ד אות ו, קובץ מים חיים להגרי"א דינר שליט"א בשם הגרי"ש זצ"ל.
9 הוראת מרן הגר"ש ואזנר שליט"א, קובץ מים חיים (שם). שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' רסג.
10 שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' רסג.
11 מקור חיים לבעל החוות יאיר ז"ל, (הוצאת מכון ירושלים), סי' תקנא.
12 עיין שו"ע ומשנ"ב סקט"ז וביאור הלכה שם, וסי' תקנח סק"ב. וראו בספרי ויאמר שמואל סימן נז בהרחבה. ועיין שו"ע
ורמ"א סי' תקס לענין שמיעת כלי שיר בכל ימות השנה, ובספרי שלהי דקייטא בענין. ואף שישנם שהקלו בענינים אלו של
שמיעת מוזיקה באופן אישי, שאין בהם ריקודים ומחולות, עי"ש. מ"מ מסתבר שיש להחמיר בכך יותר בשלושת השבועות,
ואמרו חז"ל שכל מי שאינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בבניינה.
13 קובץ מים חיים.
14 ראו בכף החיים סי' תקנא.
15 ראו בס' שלמי מועד, שהגרש"ז אוירבך כתב להקל בזה וכתב לבסוף "וצ"ע". וישנם רבים ממורי ההוראה המקילים בזה.
16 שו"ת שבט הלוי ח"ח סי' קכז, שו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי' לג. ועי' בספרי ויאמר שמואל סי' נז.
17 מנהג בעל תרומת הדשן ז"ל, ס' יוסף אומץ, ועי' ויאמר שמואל שם.
והלימוד 18 . וכן מותר לשיר בשבת קודש 19 . והגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה שמותר לשיר בפה, אף בציבור, כמו במסיבת "סנטוחה" הנערכת בישיבות לחתנים 20 .
18 הגר"ח פאלאג'י זי"ע בס' מועד לכל חי ס"י סקי"ט.
19 פשוט. וכאשר דנתי קמיה מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א להקל בענין שמיעת מוזיקה, אסר וכתב שמותר רק לשיר בשב"ק.
20 קובץ מים חיים.
21 ראו שיירי כנסה"ג, כף החיים סק"מ, שו"ת משנה הלכות ח"ו סק"ט ועוד, עי' פסקי תשובות.
22 קובץ גלאט, ערש"ק בלק התשע"ג.
23 שו"ת זכר שמחה ס"ג, ציץ אליעזר חט"ז י"ט, בצל החכמה ח"ו ס"א.
24 קובץ גלאט, שם.
25 פוסקי הלכה רבים.
26 שו"ע ונו"כ תקנא, ב.
27 מנהג גדולים וצדיקים, כמובא בספרים רבים.
28 עדות מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.
29 אליה רבא בשם מהרי"ל.
30 עי' שו"ע ונו"כ תקנא, ב, ובס' פסקי תשובות שם.
31 עי' שו"ת דבר יהושע ח"ב סי' עג.
32 עי' לקמן. וראו בקובץ גלאט.
33 עי' שע"ת תקנא, ז, ושו"ת אגרות משה ח"ג סי' פ, וקובץ גלאט.
34 שמעתי מהגרא"י וועסטהיים שליט"א, כיון שהדבר נחשב רק כתיקון כלי ואינו דומה לתספורת שיש בה הנאת הגוף.
35 שו"ת לבושי מרדכי ח"ג קפ"ה ועוד פוסקים. 36 . משנ"ב תקנ"ד, מא, ועיין שערי תשובה סק"י. 22 . משנ"ב ופוסקים, ועיין באור לציון ח"ג פרק כ"ה.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20128736

אתר השבת


מאמרים אחרונים