movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home איך מתחילים שבת המלכה - מקור הברכה מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש

מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש

מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש

הזוהר הקדוש מפליג מאוד בשבח הזוכה לחדש חידושי תורה בשבת, וכתב בספר "יסוד ושורש העבודה" שהגם אם האדם לא יכול ואין ברוחו לחדש חידוש תורה בשבת – ילמד דבר חדש שלא ידע, או יקבל עליו בשבת הנהגה בעבודת ה' חדשה שלא נהג בה עד כה ונחשב לו כחידוש.

ועוד שם בספר "יסוד ושורש העבודה": אשרי אדם עוז לו ותושיה מתגלה חידושי אוריתא אליבא דאמת, ואשרי מי שעמלו בתורה ומיגע את עצמו לחדש איזה דבר חידוש בתורה הקדושה לפי האמת וכו', ומה גם שבשבת קודש, יום שיש בו מוסף, תיקונים גדולים בעולמות העליונים מחידושו יותר ויותר וכו'.

ובודאי הקדוש-ברוך-הוא אינו בא בטרוניא עם בריותיו לחדש דוקא חידוש נפלא מאוד, אלא לפי שכלו יהולל איש איש אל משא שכלו ורוח מבינתו יטוף, הן לברר איזה דינא דגמרא לפי האמת על פי פירוש תוספות ומפרשים, או לחדש פירוש אמיתי בפסוק של תורה, נביאים וכתובים.

גם נראה לי ברור, אם חושב אדם איזה שעה ביום שבת קודש לחדש בשכלו איזה הנהגה טובה בעבודת יוצרנו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה, שיתנהג בהנהגה ישרה זו כל ימי השבוע, ולתת בהנהגה זו נחת רוח ליוצרו ברוך הוא וברוך שמו, הן בהנהגת הדיבור למעט בכל יכולתו, הן בהנהגות התמדת לימודו יותר מימים שחלפו ועברו, הן בהנהגות כוונת התפילה או בברכת הנהנין וכיוצא אף בהנהגת אכילה ומשתה, גם במשה ומתן או ביגיע כפיו שלו לעסוק בה באמונת לב על צד ההתר, זה ברור שמלאכת מחשבת ישרה כתורה יחשב, והבורא יתברך שמו ויתעלה ישתעשע בחידוש זה בפמליא שלו וכו'. נמצא אם חידש אדם בשבת קודש איזה הנהגה טובה – אין לך חידוש תורה גדול מזה. דקבלה שאדם מקבל עליו בשבת להיות שומר ומקפיד עליו בימות החול, יש לו על זה סיעתא דשמיא גדולה שיזכה לקימה, כיוון שכל שנולד ונוצר בשבת יש בו ברכה. שבת – ממנו מתברכין כל שתא יומין, והוא מקור הברכות ברוחניות ובגשמיות. ועוד יותר יש כאן: אם בגשמיות אנו אומרים שהשבת מקור הברכה לימות החול לברכת שפע פרנסה ובריאות, כל שכן ברוחניות, שהשבת כולה רוחנית, וודאי יש בכוחה להשפיע ברכה להצלחת התורה ויראת שמים בימות החול כפי שמכין עצמו בשבת.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20476115

אתר השבת


מאמרים אחרונים