movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home יהדות אמונה המבזה תלמידי חכמים

המבזה תלמידי חכמים

המבזה תלמידי חכמים

הרב ש. ב. גנוט שליט"א

פ"ג הי"ד: כל אחד ואחד מעשרים וארבעה אנשים אלו שמנינו אע"פ שהן מישראל אין להם חלק לעוה"ב, ויש עבירות קלות מאלו ואעפ"כ אמרו חכמים שהרגיל בהן אין להם חלק לעוה"ב וכדאי הן להתרחק מהן ולהזהר בהן, ואלו הן... והמבזה תלמידי חכמים והמבזה רבותיו.

בדורינו דור עני בדעת רבים מורים לעצמם היתר רח"ל לבזות ת"ח, באומרם שאלו אינם תלמידי חכמים, מפני חסרון העיון שבלימודם, או בחסרון ידיעת התורה שלהם, או שאין יראתם קודמת לחכמתם ועוד כהנה. וחשבתי להמליץ זכות ולומר דביזוי ת"ח בדברים שכאלה, אינם בגדר אלו שאין להם חלק לעוה"ב.

דהנה איתא בסנהדרין (צט,ב- ק,א): אפיקורוס רבי ורבי חנינא אמרי תרוייהו זה המבזה תלמיד חכם רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי זה המבזה חבירו בפני תלמיד חכם. ובהמשך איתא: אפיקורוס כגון מאן אמר רב יוסף כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו, וכו', רבא אמר כגון הני דבי בנימין אסיא דאמרי מאי אהני לן רבנן מעולם, לא שרו לן עורבא ולא אסרו לן יונה רבא כי הוו מייתי טריפתא דבי בנימין קמיה כי הוה חזי בה טעמא להיתירא אמר להו תחזו דקא שרינא לכו עורבא כי הוה חזי לה טעמא לאיסורא אמר להו תחזו דקא אסרנא לכו יונה רב פפא אמר כגון דאמר הני רבנן רב פפא אישתלי ואמר כגון הני רבנן ואיתיב בתעניתא, לוי בר שמואל ורב הונא בר חייא הוו קא מתקני מטפחות ספרי דבי רב יהודה כי מטו מגילת אסתר אמרי הא [מגילת אסתר] לא בעי מטפחת אמר להו כי האי גוונא נמי מיחזי כי אפקירותא רב נחמן אמר זה הקורא רבו בשמו דאמר רבי יוחנן מפני מה נענש גיחזי מפני שקרא לרבו בשמו שנאמר 'ויאמר גחזי אדני המלך זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע'. וכו בס' כפתור ופרח (פמ"ד) דכתב דהמבזה ת"ח הוא גם המזכיר החכם בלשון מגונה, ואמרינן בנדרים (נ,ב) ההיא איתתא דאתת לקמיה דרב יהודה בנהרדעא איתחייבא בדינא. אמרה ליה, שמואל רבך הכי דנן. אמר לה ידעת ביה, אמרה ליה אין, איניש גוצא הוה, רבה כריסיה ורב שיניה. אמר לה לבזויי קא אתית, תהוי איתתא בשמתא, ופקעא כריסה. וכן ברב, דאמרינן בחולין (קלז, ב) כי סליק איסי בר היני אשכחיה לרבי יוחנן וכו', אמר ליה מאן ריש סידרא בבבל, אמר ליה אבא אריכא, אמר ליה אבא אריכא קרית ליה וכו'.

והנה בכל הני הכוונה שיודע את מעלת הת"ח, רק מזלזל בו או בתורתו, באומרו דמאי אהני ליה רבנן, וקוראו בשמו או מבזהו, ועי"כ מפחית בכבוד התורה ולימודה. אך אלו המזלזים ואומרים שאלו ואלו אינם תלמידי חכמים, א"כ מייקרים הם את ערך התורה ולימודה, ורק סוברים שלימוד בקיאותי בלבד, או לימוד עיוני בלבד, לא מחשיב את הלומד כך לתלמיד חכם, וממילא אינם אומרים דמאי אהני ליה רבנן, אלא רק שאדם זה אינו בכלל רבנן, וא"כ ענין אחר הוא.

ובשערי תשובה להחסיד רבנו יונה ( ש"ג קמז) ביאר ענין ביזוי החכמים שאין להם חלק לעוה"ב, כך: "כי יש בכבוד החכמים והישרים תועלות גדולות, ובכבוד הכסילים והרשעים - מכשולים רבים ועצומים, כי בהתהדר החכמים ובתתם עליונים, דבריהם נשמעים, וילוו עליהם העם כולו וידמו למועצותם. והשנית - בראות בני אדם את כל כבודם ילמדו לקח לנחול כבוד ותרבה הדעת. ואמרו רז"ל (פסחים נ, ב): לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. והשלישית - רבים מישני לבבות יעורו משנתם בראותם הדר כבוד התורה, ויכירו מעלתה, ויבא חשקה בלבבם, ויהיה עסקם בה לשם יתעלה ולעובדו בלבב שלם", עכ"ל. ולכאו' דברינו תלויים בטעמי רבנו יונה.

וכמו"כ יש להדגיש שהר"מ חידש לן חידוש, אשר לא נכתב בפירוש בגמ', והוא שרק 'הרגיל בהן' אין להם חלק לעוה"ב, ולא כ"א שחטא בחטא זה שלא בקביעות ורגילות.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20518216

אתר השבת


מאמרים אחרונים