movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home יהדות אמונה דיון מעניין בנוגע לכתבה על ביאת המשיח

דיון מעניין בנוגע לכתבה על ביאת המשיח

תגובת הרב יואל קטן שליט"א על המאמר המשיח בא

יפה מאוד. רק כמה הערות:
א. החזו"א זצ"ל גם ניבא שהמדינה לא תחזיק מעמד יותר משנים ספורות, וב"ה התבדה בכך. כך יקרה בעזהי"ת גם עם תחזיתו ש'הציונים לא יזכו למסור את המפתחות של המדינה למשיח': בעז"ה אנחנו נמסור ונמסור...
ב. לא ידוע לי על אף דעה שבימות המשיח מצוות בטלות, דהיינו ש'לעתיד לבוא' בהקשר זה הכוונה לימות המשיח. נדמה לענ"ד שכאן נפלה שגגה מתחת ידך במחכ"ת.
ג. המשיח צריך קודם כל וראשית כל למשול על עם ישראל ולהילחם מלחמות ה' וכו', והכל יש בתיאור שלך – חוץ מזה...
ד. חסר בתיאור הזה תהליך של טהרה – שלפחות כולם ילכו למקוה ויטבילו גם את בגדיהם לפני שהם הולכים לירושלים או מיד כשהם מגיעים, גם אם בינתיים אין פרה אדמה וטומאת מת בטלה בציבור.

אך הערות קטנות אלו לא גורעות מהשבח שמגיע לתיאור היפה והמרגש של ביאת המשיח בק"ק אלעד יצ"ו. והדברים מתאימים לדברים שהיה חוזר ואומר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שהשאלה שישאֵל כ"א בבוא יומו 'ציפית לישועה' כוונתה גם 'צָפית לישועה' מלשון צְפייה, שצריכים לא רק לְצפות בלב – אלא גם לִצפות ולהסתכל ולהתבונן ולהשתמש בכח המדמה כדי לראות בעיני הרוח איך תיראה הישועה, וזה בדיוק מה שעשית ועזרת לאחרים לעשות. ייש"כ!! כל טוב, הקי"ק

תשובת הרב גנוט שליט"א:
לכבוד הרב קטן שליט"א
א. 'אנחנו'???????? יש עדיין ציוניים?????? לא מדובר בזן נכחד?????????? (הא, נכון. הציוניים הדתיים...)
ב. ציינתי במקורותי שהמקור לזה הוא דעת הרמב"ן דברים ל' ו' ובשדי חמד מערכת המ"ם כלל רי"ח דכן דעת רש"י, עי"ש.ויש שביארו בזה את דברי הריטב"א בנדה ס"א (לפי גרסת מכון מוסד הרב קוק).—אם כי נכון שרוב הראשונים בסוגיה בנדה וכן הרמב"ם, חולקים בזה.
ג. כפי שכתבתי במקורותי- משיח ד'אחישנה' לא ילחם מלחמות ה' ולא ימשול קודם על עמישראל. משיח דאחישנה רק צריך לעשות אותות ומומפתים. כל זה מבואר בדברי האוה"ח הק' בפרשת בלק (כד, כז). ובזה יישבו הגר"ח קניבסקי ועוד ת"ח את הסתירה בד' הרמב"ם באגרת תימן לדבריו בפי"א ממלכים ה"ג וה"ד.
ד. במאמרי הבא(פרק ב') שיתפרסם בס"ד השבוע, כתבתי על המקווה.אך חושבני שמש"כ כת"ר שטומאת מת הותרה בציבור- אין בזה שום היתר להיכנס למקדש. ורק לכהנים המקריבים קרבנות, יותר להיכנס למקדש משום טהב"צ, אך כל ישראל?? שיחכו שבוע, עד לאחר שריפת הפרה והזאת שלישי ושביעי!!! הלא כן?!
ה. ישר כח על המחמאות, ונקווה שנזכה כולנו-עם המפתחות מהציונים או בלי- לראות פני משיח מורח ודאין במהרה.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20498574

אתר השבת


מאמרים אחרונים