movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת ויצא

ב"ה   

דבר החסידות – פרשת ויצא

 

השידוך המתאים...

 

לרגל ש"ק ט' כסלו, יום הולדת והילולת אדמו"ר האמצעי, דור שני לנשיאי חב"ד:

הצעות שידוכין רבות הציעו לרבי דובער, בנו בכורו של אדמו"ר הזקן.

כאשר שאלו לדעתו, באיזה שידוך הוא בוחר, ענה: שהוא מעדיף את השידוך שיוכל לבוא לידי פועל מוקדם ככל האפשר, כיון שלא היתה לו סבלנות לחכות לשמוע את המאמרים שיאמר אביו לרגל החתונה...

ואכן, בגיל ארבע-עשרה, נשא את הרבנית שיינא, שהתגוררה בינוביץ', שהיתה סמוכה לליאוזנה.

(ע"פ ספר השיחות תרח"צ עמ' 256. תורת מנחם חי"ב עמ' 153)

 

~~~

בפרשתנו (כט, יז) מסופר על לאה ורחל: "ועיני לאה רכות, ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה".

מביא רש"י את דברי חז"ל (ראה ב"ב קכג, א) "רכות – שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו, ובכתה, שהיו הכל אומרים: שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן; הגדולה לגדול והקטנה לקטן".

ותמוה:

הלוא שני בניו של יצחק – אחד צדיק ואחד רשע, ובנותיו של לבן – שתיהן צדקניות, ואיך חשבו כולם ("הכל אומרים") לשדך את עשיו הרשע עם לאה הצדקת?

אלא:

מבואר בחסידות שבאופן כללי יש בעם-ישראל שני סוגי נשמות – צדיקים ובעלי-תשובה. ואין הכוונה בבעלי-תשובה רק במי שחטא ופגם ועבר את הדרך, אלא גם בצדיקים עצמם יש שני סוגים בעבודת ה', דהיינו:

צדיקים – הם אלו שעבודתם היא רק בעולם הקדושה, בקיום התורה והמצוות, ואין עניינם לצאת מחוץ לתחום הקדושה.

ובעלי תשובה – הם נשמות שעבודתם היא להפוך את הרע לטוב, והם פועלים בעולם להוציא יקר מזולל ולהעלות את החול לקודש.

וזה היה גם ההפרש בין רחל ללאה:

רחל – היתה "יפת תואר ויפת מראה", דהיינו הדרגא של "צדיק תמים" בלי פגם, שמורה על שלמות ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה.

לאה – מורה על עבודת התשובה, שלכן היתה בוכה, שבכיה קשורה עם עבודת התשובה, וכן מובן ממה שרש"י מביא על לאה בפ' וישלח (לד, א) "שאף היא יצאנית היתה שנאמר ותצא לאה לקראתו", שהכוונה בזה שעבודתה של לאה היא בחוץ, להפוך את הרע שבחוץ לטוב*.

[ולכן, "ויאהב יעקב את רחל", כי אצל יעקב עיקר העבודה היא עבודת הצדיקים "ויעקב איש תם ישב אהלים" – בתחום הקדושה, ולא לצאת לחוץ להעלות החוץ לקדושה]

וזהו הפירוש הפנימי במארז"ל "שהיו הכל אומרים . . הגדולה לגדול והקטנה לקטן":

כי מצד עבודת לאה, שהיא בחינת עבודת בעלי תשובה – הרי היא שייכת להחזיר את עשיו למוטב**, משא"כ רחל שעניינה עבודת הצדיקים – הרי היא שייכת ליעקב איש תם.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק לה, וישלח שיחה ג סעיף ג-ד (עמ' 152 ואילך, השיחה בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" בראשית (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' שנד-ה.

 

______________

*)  וזה התבטא גם בהבדל שבין בני רחל ובני לאה: שבני רחל, יוסף ובנימין, היו צדיקים דמעיקרא, משא"כ בני לאה, שהשתתפו במכירת יוסף – היו בדרגת בעלי-תשובה. וכמו שנאמר בזהר (ח"א רנט, א) הטעם על כך שעיקר יסוד המזבח היה דווקא בחלקו של בנימין ולא בחלקו של יהודה – לפי שבנימין היה צדיק, משא"כ יהודה שהיה מבני לאה, ש"וישנאו אותו" והשתתפו במכירת יוסף – הנה אף שעשו תשובה – אין יסוד המזבח עומד בחלק של בע"ת אלא בחלקו של בנימין שהיה צדיק.

 

**)  אלא שכפי שעניין זה הוא במקורו, אינו בגלוי כ"כ, ולכן לא רצתה לאה ליפול ביד עשיו, משא"כ כשבא בפירוט ובהתחלקות אצל השבטים, אזי מתגלה תוכן עבודה זו דיציאה, העבודה דעשיית בע"ת.


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19992024

אתר השבת


מאמרים אחרונים