חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת בלק – טו"ב בתמוז

⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Viagra Thailand Pharmacy ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Discount Coupons For Cialis No side effects. | Best Deals🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery ☀☀☀ source link ☀☀☀,Price is special in this period.. Buy Now » follow site Betnovate-N cream Betnovate-N cream contains two active ingredients, Betamethasone Valerate and Neomycin Sulphate. Betamethasone ⭐️ | Best Price | http://wehrs-music-house.com/?uzz=Viagra-Online-Uk-Lloyds In Usa . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Priligy go Uk - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, clomid online Actos Procesales Concepto Clasificacion ciprofloxacin uses 500mg bula Samaras brought a breach of contract claim alleging that the defendant failed to comply with | free delivery🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ http://atexinspection.com/27573150/b/22409/vngskjbpfig/yfainv ☀☀☀,If you want to take care of Buy http://aproposnu.dk/?schb=Ciprofloxacin-Online-Uk-Jobs&fae=6f Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save http://benjamindpoland.com/?koaa=8000-Viagra-Online Most Divers Dive Towards The Abyss With Analog Watches Do Not Really Know Why But Thats Essentially The Most Typical Watch Youll See Underwater Digital Watches Are Kicking In Because Of Fairly Low Prices And Theres Absolutely Nothing Wrong With Them Except Which You Must Know The Way To Operate The Timers You Can Find Also Self Winding Dive Watches And Need Boost For http://www.taosortho.com/?urp=Where-Can-You-Buy-Viagra-Online&ef6=a4 Fill in the form to get a free quote for your website seo. Or Call 800 4352 905532 Alright, Get the Free Quote. Healthy Digestion Tips Cover photo 4 1 The Microbiome Diet: Foster Clear Thinking, Lose Weight and Curb Disease With This Proven Strategy wakeup-world. A detox is a super great way to rebalance your hormones and your whole body viagra דבר החסידות – פרשת בלק – טו"ב בתמוז

 

והפכתי אבלם לששון

השנה חל שבעה עשר בתמוז בשבת, ולכן נדחה הצום למחרת ביום ראשון. מצינו בגמרא לגבי ת"ב שנדחה (מגילה ה, ב): "אמר רבי הואיל ונדחה ידחה", כלומר זה שהשבת דוחה את הצום היא "נתינת כח" לדחיית הצום לגמרי, שיבוא משיח צדקנו ו"צום הרביעי . . יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה" (זכריה ח, יט).

הרבי מוסיף, שכבר בשבת זו יש לנו "מעין דלעתיד לבוא", כי עצם זה שאוכלים ושותים בי"ז בתמוז – הרי זו 'הפיכה' של התענית לשמחה ועונג ("וקראת לשבת ענג") ובמיוחד שמצווה לאכול בו בשר ודגים ויין – הרי זה רומז על סעודת הלויתן ושור הבר ויין המשומר, שנאכל לעתיד לבא*.

הפיכת התענית לשמחה קשורה במיוחד לפרשה שקוראים השבת – פ' בלק; כי הסיפור המרכזי של פרשתנו הוא כנאמר (תצא כג, ו) "ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה"! ויתרה מזו: בלעם ניבא על אחרית הימים ומלך המשיח: "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וגו'" ומפרשה זו למדים על ביאת המשיח מן התורה, כמבואר ברמב"ם (הלכות מלכים פי"א ה"א).

ומכיון שהשנה מתחילים ימי "בין המצרים" בהפיכת הצום לשמחה – מובן שהשנה צריך ללמוד בהם את "הלכות בית הבחירה" לא מתוך רגש האבילות על החורבן, אלא כהכנה והשתוקקות לבית המקדש השלישי.

ובפרט בדורנו ובתקופתנו אנו שלפי כל הסימנים כבר עומדים על סף הגאולה (ואת זה אמר הרבי לפני 24 שנה) הרי צריך ללמוד על בית המקדש והגאולה גם כדי "לחיות עם הזמן" של ימות המשיח, שיבוא בקרוב ממש!

שבת שלום!

 

מבוסס על: התוועדות ש"פ בלק, י"ז (טוב) תמוז ה'תנש"א (נד' בספר השיחות ה'תנש"א ח"ב עמ' 683 ואילך. תו"מ התוועדויות ה'תנש"א ח"ד עמ' 31 ואילך).

 

*) זה מרומז ג"כ בכך שצום הרביעי חל ביום י"ז בגימטריא טוב, שמרמז על שלמות הטוב בגאולה, וכפי שנאמר "אם יגאלך טוב יגאל" (רות ג, יג. וראה אוה"ת בחוקותי ע' תרמא. המשך מים רבים תרל"ו פקל"ב. ועוד( – כיון שהכוונה והתכלית דכללות ענין החורבן והגלות אינו אלא כדי לבוא להעילוי והשלמות דהגאולה (האמיתית והשלמה), היינו, שהגלות הו"ע חיצוני, ופנימיותו היא הגאולה.