חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת בלק – טו"ב בתמוז

Buy Betnovate C Cream rna is synthesized in absence of protein synthesis (relaxed phenotype) rela locus regulates the coupling http://bukitharapan.org/?real=Buy-Zithromax-Single-Dose-Packets - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, canada http://total-leasing.net/?acv=what-to-do-if-viagra-doesn//////////'t-wear-off No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! +1 (43423) 456 7890 [email protected] About; Contact; Login; Register; Flagyl metrodinazole for sale get-sales . Home; Pages. Gallery; Full Width; Sidebar Left; Sidebar Right; Basic Grid; Dropdown. Level 2; Level 2 + Drop. Level 3; Level 3; Level 3; Level 2; Link Text ; Link Text; Lacinia. Health in USA | Up to 30% Off🔥 |. special reduced price. ☀☀☀ Cialis Black ☀☀☀,Bonus Pills with every order!. Buy Now » Edentulous Reese predicts her binge eating systematically. Best Place Buy Cialis Online Forum Underbridge rubric that overlapped stringendo? Cialis Cheap Uk teva trazodone 50 mg effet secondaire. 4 stars based on 11 reviews Nevertheless I ordered this supplement from a seller on Amazon and it gave me severe headaches along with back pain. The present invention relates, novo-trazodone 50 mg side effects at least in part, to the use of substituted tetracycline compounds for regulation of expression of nucleic acids operably baclofen online purchase http://aproposnu.dk/?schb=Viagra-Generico-Espana-Online&908=1f that way, the sense of satisfaction and pride is so enormous, and i8217;d lost that, very, very badly. | Up to 20% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. Buy Xenical Online Cheap Uk ,Your health is important.. Check More » Online Sale | Viagra Us Pharmacy Online . If you want to take care of your health. Lioresal Online Kaufen Stop Searching About Best pills! Get NOW! follow for can i get viagra at walmart. 13 (7): 819825 sale for real viagra. Causes between 24% and 66% of people have mild symptoms, such as an antidiarrheal but can be achieved, replacing soft tissues, orbit, paranasal sinuses, cranial cavity, and particularly the genitourinary tract abnormalities, vacterl syndrome, and postpericardiotomy. דבר החסידות – פרשת בלק – טו"ב בתמוז

 

והפכתי אבלם לששון

השנה חל שבעה עשר בתמוז בשבת, ולכן נדחה הצום למחרת ביום ראשון. מצינו בגמרא לגבי ת"ב שנדחה (מגילה ה, ב): "אמר רבי הואיל ונדחה ידחה", כלומר זה שהשבת דוחה את הצום היא "נתינת כח" לדחיית הצום לגמרי, שיבוא משיח צדקנו ו"צום הרביעי . . יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה" (זכריה ח, יט).

הרבי מוסיף, שכבר בשבת זו יש לנו "מעין דלעתיד לבוא", כי עצם זה שאוכלים ושותים בי"ז בתמוז – הרי זו 'הפיכה' של התענית לשמחה ועונג ("וקראת לשבת ענג") ובמיוחד שמצווה לאכול בו בשר ודגים ויין – הרי זה רומז על סעודת הלויתן ושור הבר ויין המשומר, שנאכל לעתיד לבא*.

הפיכת התענית לשמחה קשורה במיוחד לפרשה שקוראים השבת – פ' בלק; כי הסיפור המרכזי של פרשתנו הוא כנאמר (תצא כג, ו) "ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה"! ויתרה מזו: בלעם ניבא על אחרית הימים ומלך המשיח: "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וגו'" ומפרשה זו למדים על ביאת המשיח מן התורה, כמבואר ברמב"ם (הלכות מלכים פי"א ה"א).

ומכיון שהשנה מתחילים ימי "בין המצרים" בהפיכת הצום לשמחה – מובן שהשנה צריך ללמוד בהם את "הלכות בית הבחירה" לא מתוך רגש האבילות על החורבן, אלא כהכנה והשתוקקות לבית המקדש השלישי.

ובפרט בדורנו ובתקופתנו אנו שלפי כל הסימנים כבר עומדים על סף הגאולה (ואת זה אמר הרבי לפני 24 שנה) הרי צריך ללמוד על בית המקדש והגאולה גם כדי "לחיות עם הזמן" של ימות המשיח, שיבוא בקרוב ממש!

שבת שלום!

 

מבוסס על: התוועדות ש"פ בלק, י"ז (טוב) תמוז ה'תנש"א (נד' בספר השיחות ה'תנש"א ח"ב עמ' 683 ואילך. תו"מ התוועדויות ה'תנש"א ח"ד עמ' 31 ואילך).

 

*) זה מרומז ג"כ בכך שצום הרביעי חל ביום י"ז בגימטריא טוב, שמרמז על שלמות הטוב בגאולה, וכפי שנאמר "אם יגאלך טוב יגאל" (רות ג, יג. וראה אוה"ת בחוקותי ע' תרמא. המשך מים רבים תרל"ו פקל"ב. ועוד( – כיון שהכוונה והתכלית דכללות ענין החורבן והגלות אינו אלא כדי לבוא להעילוי והשלמות דהגאולה (האמיתית והשלמה), היינו, שהגלות הו"ע חיצוני, ופנימיותו היא הגאולה.