חומש בראשית

פרשת חיי שרה-מהם התנאים היסודיים לבניית האומה הישראלית? מאת:אהובה קליין.

source - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, levitra buying http://mcgillhealth.com/?cana=Buy-Prednisone-Online-For-Dogs - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Amoxil Cheap click here Generic Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. Furthermore, you | Up to 30% Off🔥 |. The offer is limited. see,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Buy Now » http://roboedtab.com/?alope=Buy-Clomid-At-Walgreens&7b4=2f - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. go to site - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, viagra pfizer ⭐️ | Best Price | Online Generic Levitra Singapore . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Priligy http://sfsc4u.com/?haz=Viagra-Manufacturer-Discount-Card&a65=de Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online Flagyl Buy Online Australia Betnovate-N cream Betnovate-N cream contains two active ingredients, Betamethasone Valerate and Neomycin Sulphate. Betamethasone פרשת חיי שרה-מהם התנאים היסודיים לבניית האומה הישראלית? מאת:אהובה קליין.

בפרשה זו פוגשים אנו את נושא השידוך,אברהם משביע את אליעזר-עבדו-כפי שהתורה מתארת:

"ויאמר אברהם אל- עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר-לו שים-נא ידך תחת ירחי ואשביעך בה' אלוהי השמים ואלוהי הארץ אשר לא-תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו כי אל-ארצי ואל-מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק"[בראשית כ"ד,ב-ה]

ובהמשך אליעזר מציב שאלה לאברהם ומקבל מייד תשובה:"ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את – בנך אל-הארץ אשר-יצאת משם? ויאמר אליו אברהם:הישמר לך פן תשיב את בני שמה:ה' אלוהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר-לי ואשר נשבע-לי לאמור:לזרעך אתן את-הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם:ואם-לא תאבה האישה לכת אחריך וניקית משבועתי זאת רק את-בני לא תשב שמה"[שם כ"ד.ה-ט]

השאלות הן:

א] מה היו התנאים שהעמיד אברהם לאליעזר לבחירת בת זוג עבור יצחק?

ב] מדוע אברהם מדגיש:"ה' אלוהי השמים ואלוהי הארץ" ובפסוק ז[פרק כ"ד]מסתפק במילים:"ה' אלוהי השמים"?

ג] מאין לומדים כי זיווגו של אדם נקבע מראש על ידי הקב"ה?

ד] על פי מה החליט אליעזר כי רבקה-היא האישה המיועדת ליצחק?

התשובה לשאלה א]

התנאים היו:

1] לא לקחת אישה מבנות הכנעני.

2] האישה תבוא אל הארץ המובטחת-ארץ ישראל.

שני הגורמים הנ"ל הם תנאים יסודיים לבניינה של האומה הישראלית,אברהם מצווה את יצחק לא לעזוב את הארץ ומזהירו מהתבוללות,דבר זה חופף לדברי חז"ל האומרים:"ולזרעך אחריך ..את ארץ כנען-לא תיסב כנענית ושפחה,דלא ליזל זרעך בתרה"[יבמות ק',ע"ב]

ובכך שאברהם אוסר על יצחק בנו לעזוב את ארץ ישראל הדבר מקביל לדברי חז"ל:

"לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים,ואל ידור בחו"ל אפילו בעיר שרובה ישראל"

[מסכת כתובות ק"י.ע"ב]

התשובה לשאלה ב]

לפי דברי רש"י:

אברהם משביע את אליעזר באומרו:"אלוהי השמים ואלוהי הארץ" כי עכשיו כבר אברהם פרסם בעולם את קיומו של בורא עולם,אבל לפני זה כאשר ה' לקח אותו מבית אביו= באותו הזמן היה נקרא רק:"אלוהי השמים" מפני שרק גורמי השמים הכירו את אלוהותו, כי אז שמו עדיין לא היה שגור בפי הבריות לפי שלא היו מכירים בו.

לפי הרמב"ן:

 אברהם ציווה את יצחק: לא לעזוב את ארץ הקודש אפילו במטרה לשאת אישה והשתמש במילים:"אלוהי השמים" -כדי להדגיש את הרעיון שאמר גם דוד המלך:"כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים".חז"ל הסיקו מדברים אלה: כי כל הדר בחו"ל כאילו אין לו אלוקים.

[כתובות ק"י]

 התשובה לשאלה ג]

חז"ל [במסכת מועד קטן י"ח]אומרים: כי זיווגו של אדם נקבע מראש על-ידי ההשגחה העליונה :

"אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אישה לאיש.

מן התורה- דכתיב:"ויען לבן ובתואל ויאמרו: מה' יצא הדבר"[בראשית כ"ד,ג]

ומן הנביאים- דכתיב:"ואביו ואימו[הכוונה להורי שמשון] לא ידעו כי מה' היא"[הכוונה לאשתו הבאה מבנות פלישתים[שופטים י"ד,ד]

מן הכתובים- דכתיב:"בית והון נחלת אבות[האדם מקבל בירושה] ומה' אישה משכלת"[אישה בעלת דעת]

[משלי י"ט,י"ד]-מקבל מה'.

התשובה לשאלה ד]

מסתבר שאליעזר בדק את מידת  גמילות החסדים אצל רבקה וחז"ל שואלים מדוע?

על כך עונה:רבי שלמה אפרים מלונצ'יץ בפירושו:"כלי יקר" ומסתמך על דברי חז"ל במסכת תענית[כ"ד,ע"א]:"כלה שעיניה יפות,אין כל גופה צריך בדיקה".

"עיניה יפות" הכוונה שיש לכלה  את מידת החסד-היינו שהיא  גומלת חסדים בעין יפה עם הבריות.

מתוך בדיקה זו הבין שגם יתר תכונותיה הן חיוביות.

לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להסיק: כי  מטרת אברהם אבינו הייתה להעמיד יסוד חשוב לטהרת המשפחה הישראלית, דבר הכרחי  לקיום בניית האומה ישראלית אשר יכולה וחייבת לשמש אור לגויים.

ולכן הקפיד: שבנו-יצחק לא יישא אישה מבנות הכנעני, יקים את ביתו בארץ המובטחת-ארץ ישראל.

אליעזר - עבד אברהם השכיל,בע"ה, להתאים אישה צדיקה כרבקה- למשפחתו של אברהם.

חז"ל אומרים על הפסוק:"וזרח השמש ובא השמש"[מגילת קוהלת א.ה]

הקב"ה דואג -ברגע ששמשו של צדיק שוקעת מייד  מזריח שמשו של צדיק חברו.

כדוגמת: שרה,ברגע שנפטרה ,מייד באה רבקה להמשיך את דרכה.

אין ספק כי הזיווג הזה היה משמים-כפי שחז"ל מזכירים זאת.

יהי רצון וגם בימינו ירבו שמחות בישראל ברוח של קדושה וטהרה,ויתקיים בנו הפסוק:

"עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה.." [ירמיהו ל"ג,י"א]

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)