שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

החלפת תפילין פסולות - תשובה מפורטת

לכבוד הגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

אני צריך דחוף תשובה בהלכה

הנה התגלה ברצועות תפילין שהם שחורים משני צדדים,

שיש ציפוי פלסטיק שחור מלמעלה, וזה פסול לפי החיי אדם.

והורו הבד"ץ בירושלים שצריך להחליף הרצועות.

והשאלה האם סוחר רצועות שקנה עם הכשר מרב אחד בבני ברק הרבה רצועות כאלו,

והתגלה שהיה פסול, האם צריך להחליף רצועות חדשות לאנשים שמכר, בחינם, או בתשלום מלא, או בחצי מחיר, .? והטעם ,?

חשוב לי ולעוד אלפים מאד לדעת 

 

Cialis Rx Online Features. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. UX design. Backed by some of the biggest names in the industry, Firefox OS is an open platform that fosters greater. UI design . Backed by some of the biggest names in the industry, Firefox OS is an open Clomid 50 Mg Buy Online Guaranteed quality without prescription. The study involved interviewing women between 30 and 55 years of age and the results showed that women frequently ignored signs like dizziness and pain. uk cheapest xenical Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. xenical cheapest uk Generic viagra - Learn how to take it. | FREE SHIPPING 🔥 |. Price is special in this period. ☀☀☀ see ☀☀☀,Free Bonus Pills. Buy Now » | Up to 20% Off🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ http://allsaintsepiscopalep.org/?plka=Voltaren-Ubersetzung-Online ☀☀☀,Free pills with every order!. Buy Now » Order Viagra online now. Great discounts. Buy Best Viagra Online. Prescription drug for men used to treat erectile dysfunction (ED). Official Online Drugstore. Levitra Buy Canada Article (138 However, the sources of the data for determining these decreases are not known. ) The global patient portal market size was valued at USD 1. Understand the different levels of care you can expect from each facility. Vandaag biedt de website plaats aan ruim 1. University hospitals instead have two major source of funds; allocations from State budget through Buy Cialis Walmart SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest http://thevhf.com/?usq=Buy-Viagra-London-Uk - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, or viagra http://ageperformance.com/?ader=Order-Cheap-Levitra&34e=e2 - USA | Up to 50% Off🔥 |. coupons 50% off go to linken ,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Check More » בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

לכבוד ידידנו הרה"ג הנודע בשערי בתי מדרשות, מוהר"ג הכהן רבינוביץ שליט"א 
מח"ס 'פרדס יוסף'  ו'גם אני אודך'

 

שוכט"ס וברכת כוח"ט בספרן של צדיקים

 

קיבלתי אמש באישון ליל את שאלתו. ראשית כדאי ללמוד הנושא בטוש"ע חו"מ סי' רל"ב וסי' רל"ג, ואחר העיון שם יקרא כת"ר את הדברים שלהלן, שיבואו בקוצר אמרים מפאת אפס הפנאי.

בשו"ת הרי"ף סי' קנ"ג (הו"ד בב"י שם סי' רל"ב בשם רי"ו בשם הרי"ף) כתב דכל מידי דקפדי עלה אינשי הרי"ז מביא לביטול המקח, וראה בשו"ע שם סעיף י ובערך לחם למהריק"ש שם, ועי' שו"ת הרדב"ז ח"א סי' ש"ב, וכל מום במקח שנחשב בעולם למום עיקרי, הוי מקח טעות, עי' שו"ע שם ס"ו.

 

והנה הקונה חפץ מצוה והוברר שאינו כשר לכתחילה, או שיש הפוסלים וכו', הנה אם התנה בפירוש שיתן לו חפץ מצוה הכשר לכו"ע, ודאי דהוי מקח טעות, ואם קנה בסתמא ולא אמר לו בפירוש כנ"ל, עי' בשו"ע סי' רל"ג ובנו"כ שם דאם הוא דבר שכל העולם מקפיד בו, הוי מקח טעות, אך בדבר דרובא דעלמא אינם מקפידים בו כ"כ, ל"ח מק"ט, ורק יכול לתבוע את ההפרש הכספי שבין חפץ מהודר לכו"ע לחפץ מצוה שאינו כשר לכל הדעות.

 

והגאון החיד"א ז"ל כתב בשו"ת חיים שאל ח"א סימן עד אות לה) וז"ל: מעשה במי שקנה כסתות הנקראיה מקאטי"ס הנהוגים במצרים ואח"ך ידע שהרב מהר"י זיין בס' פרח שושן הסכים דלכתחיל' יש לחוש לאיסור כלאים משום גזרה אבל בעיקר הדין אין בו אפילו איסור דרבנן. ורוצה לחזור מהמקח. נראה דהדין עמו שזה נקרא מום ויש סמך מתשובת הריב"ש סי' תצ"ט שכ' דכל דפרשי אינשי נקרא מום ועיקר תשובת הריב"ש פסקוה מור"ם ומהריק"ש סימן רל"ד. והכא דלכתחיל' יש לחוש ודאי פרשי, עכ"ל.

 

ובדבר שמותר או כשר לפי רוה"פ, אלא שישנה דעה האוסרת, עי' משפט שלום למהרש"ם סי' רל"ב בשם פרמ"ג  דאין זה מקח טעות , ועי' מהריט"א  בכורות פ"ה אות נה מש"כ בשם הרדב"ז. והגר"ש הלוי וואזנר זי"ע כתב בשו"ת שבט הלוי ח"א סימן ז וז"ל: סתם הקונה המדקדק במצות רוצה שיהיו תפיליו כתובים אליבא דכל הדעות לכתחלה, וע"כ אם מוכר תפילין כאלה, מחויב להודיע לקונה שאמנם כשרים אבל נעשה בכתיבתן בטול מצוה דלכתחלה, או לשון כיו"ב, ואם לאו, חוששני ממקח טעות, ועיין בתשובת השיב משה סי' נ"ב ובתשובת תשורת ש"י חלק א' סי' ת"ה הביאו משם התשב"ץ דאפילו הוא ודאי כשר, רק אינו מן המובחר, פטור מלשלם שכר הסופר, עכ"ל. וציין גם להחיים שאל הנ"ל שהזכרתי.

 

ואמנם בנדו"ד אינו שייך לחומרא או לדעה אחת או יחידיאה, שהרי המשנ"ב סי' ל"ב ס"ק קפ"ה פסק במפורש כהנש"א, וז"ל: מה שחדשו סופרי זמנינו שמשחירין בטיחה שיכולין לקלוף בשלימות מכל צד מן התפילין וצורתו כמו נייר שחור זהו פסול [מספר נשמת אדם ושהסכים אתו הגאון בעל בית מאיר דלא כנב"י עי"ש], עכ"ל. וא"כ פשוט וברור שכל יהודי חרד לדבר ה' באשר הוא רוכש רצועות הכשרות לפסק המשנ"ב, וא"כ ודאי הוא מקח טעות לכל דבר, ומה שהמוכר טוען שאינו אשם, כיון שקיבל הכשר מרב מוסמך, אי"ז טענה הנוגעת לנדו"ד, דהא אף אם הוא שוגג או אנוס, סו"ס מכר רצועות פסולות, ואם ירצה יכול כמובן לתבוע את הרב המכשיר על עוולתו, אך ללקוחות צריך להשיב כספם או לספק להם רצועות כשרות.

 

ואכפול בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה אתם ובני ביתכם וכל אשר לכם

 

שמואל ברוך גנוט