Home
ברכת השבת
שבת פרשת וישב PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י צוות האתר   
חמישי, 03 דצמבר 2015 16:14

שבת פרשת וישב

 

עלון ישא ברכהעלון זיסקייט עלון מתיקות הפרשהעלון שערי יוסף

 
מנהגי חז"ל בערב שבת PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י צוות האתר   
רביעי, 17 אפריל 2013 17:36
בגמרא מסכת בבא קמא לב. אמר רבי חנינא בואו ונצא לקראת כלה מלכתא, ופירש"י שהיה יוצא לקראת שבת המלכה כאדם היוצא לקבל פני המלך. רבי ינאי היה מתעטף ונעמד ואומר בואי כלה בואי כלה.

ובגמרא מסכת שבת כה: אמר רב נחמן בר רב זבדא ואמרי לה אמר רב נחמן בר רבא אמר רב, הדלקת נר בשבת חובה רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית רשות, ואני אומר מצוה. מאי מצוה? דאמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי ערב שבת, מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות.

עוד נאמר בגמרא מסכת שבת קיט: אמר רב המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם ומניחין ידיהם על ראשו ואומרים לו "וסר עונך וחטאתך תכופר".

עדכון אחרון ב-חמישי, 08 אוגוסט 2013 15:17
 
דברי אגדה על קבלת השבת PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י צוות האתר   
רביעי, 17 אפריל 2013 17:33
בגמרא מסכת שבת קיט: רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלוין לאדם בערב שבת ביציאתו מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע, וכשבא לביתו ומצאו נר דלוק ושלוחן ערוך ומיטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. ואם לאו, מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו.
 
כתוב בישעי' הנביא "וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך", ודרשו חכמינו ז"ל במסכת שבת קיג. וכבדתו, שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול. והביא רב ניסים גאון שם מדברי התוספתא על הפסוק ויברך אלקים את יום השביעי ברכו בעטיפה, והיינו בעטיפת בגדים נאים לכבוד השבת.
 
ועוד אמרו חכמינו ז"ל במסכת שבת קיד. מנין לשינוי בגדים שהוא דרך כבוד מן התורה, שנאמר אצל אהרן הכהן ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, ופירש המהרש"א שכוונת הגמרא ממה שכתוב אצל בגדי הכהן שהם "לכבוד ולתפארת".

עדכון אחרון ב-חמישי, 08 אוגוסט 2013 15:17
 
שעון שבת PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י צוות האתר   
ראשון, 18 מרץ 2012 07:46

בשורה משמחת

 

שעון שבת במחיר גמ"ח
חיבור בלוח החשמל ע"י חשמלאי מוסמך

 

עלות: 200 ש"ח במקום 350 ש"ח

 

לפרטים: 052-7669374-5

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 

ניתן להשיג
שעון שבת נייד למזגן,
שעון שבת רגיל לפלטה, מאוורר ועוד.

 

הסבר של הרב זמיר כהן שליט"א על שעון שבת

 

 

 

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 03 נובמבר 2015 02:38
 
מעלת אמירת "ויכולו" PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י צוות האתר   
רביעי, 17 אפריל 2013 17:30
איתא במסכת שבת קיט: אמר רב המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ויכולו אל תיקרי ויכולו אלא ויכלו. וביאר האור החיים הק' (בראשית ב, ג) כי להיות שהשבת מקיימת את ששת הימים שלאחריו, ואחר עבור ששת ימים יבא שבת אחרת לקיים עוד ששת ימים אחרים, לפיכך המקדש את השבת ושומר קדושתה באמצעות זה מקיים העולם, ואין לך שותף גדול מזה, ומיום שברא אלקים את האדם לא חסר העולם צדיק השומר שבת, כי אדם הראשון היה שומר שבת כמבואר במדרש תהלים (צב) ואחריו קם שת בנו, ואחריהם קמו כמה צדיקים, ולא פסקה שמירת שבת מישראל ואפילו במצרים היו שומרי שבתות.

עוד מבואר בגמרא שם, אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו וסר עונך וחטאתך תכופר. ופירש המהרש"א כיון שהאומר ויכולו מעיד על מעשה בראשית ונעשה כשותף במעשה בראשית, ובאותה שעה נתכפר גם אדם הראשון על חטאו, כמו כן מתכפר כל האומר ויכולו.

עדכון אחרון ב-חמישי, 08 אוגוסט 2013 15:17
 
<< התחלה < הקודם 1 2 הבא > סיום >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL